PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wyłączników różnicowoprądowych o działaniu niezależnym lub zależnym od napięcia sieci, do użytku domowego i podobnego, bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (zwanych dalej wyłącznikami RCCB), na napięcia znamionowe prądu przemiennego nieprzekraczające 440 V i prądy znamionowe nieprzekraczające 125 A, do instalacji stałych, przeznaczonych głównie do ochrony przeciwporażeniowej. Te urządzenia są przeznaczone do ochrony osób przed dotykiem pośrednim, gdy dostępne części przewodzące instalacji są połączone z odpowiednim uziemionym przewodem ochronnym. Mogą one również służyć do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem pożarowym, powstałym w wyniku utrzymującego się doziemienia, gdy nie zadziała zabezpieczenie nadprądowe. Wyłączniki RCCB o prądzie znamionowym różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30 mA są także stosowane jako środki ochrony dodatkowej, gdy zawiodą inne sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Niniejsza norma dotyczy urządzeń, które spełniają jednocześnie funkcje wykrywania prądu różnicowego, porównania wartości tego prądu z wartością prądu różnicowego zadziałania i wyłączenia zabezpieczanego obwodu, gdy prąd różnicowy przekroczy tę wartość. Wyłączniki RCCB są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i kategorii przepięć III. Są one odpowiednie do izolowania. Wyłączniki RCCB spełniające wymagania według niniejszej normy, są odpowiednie do izolowania w układach IT.W przypadku występowania nadmiernych przepięć po stronie zasilania (na przykład w przypadku zasilania liniami napowietrznymi) mogą być niezbędne specjalne środki ochronne (np. ograniczniki przepięć) (patrz IEC 60364-4-44).Wyłączniki RCCB ogólnego typu są odporne na niepożądane działanie, łącznie z przypadkiem, gdy udary napięciowe (powstałe w wyniku przejściowych przebiegów łączeniowych lub indukowane przez wyładowania piorunowe) powodują obciążenie prądowe w instalacji bez wystąpienia przeskoku. Przyjmuje się, że wyłączniki RCCB typu S są wystarczająco odporne na niepożądane wyzwalanie, nawet gdy udar napięciowy spowoduje przeskok i występujący po nim przepływ prądu następczego. Postanowienia szczegółowe są niezbędne dla– wyłączników różnicowoprądowych z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (patrz IEC 61009-1);– wyłączników RCCB tworzących jeden zespół z gniazdem wtyczkowym lub zaprojektowanych wyłącznie do współdziałania z gniazdem wtyczkowym w tej samej puszce montażowej;– wyłączników RCCB przeznaczonych do użytkowania przy częstotliwościach innych niż 50 Hz. Dla wyłączników RCCB wbudowanych lub przeznaczonych wyłącznie do współdziałania z gniazdami wtyczkowymi wymagania niniejszej normy mogą być stosowane łącznie z wymaganiami IEC 60884-1 lub wymaganiami krajowymi tego kraju, w którym wyrób jest wprowadzany do obrotu. Wymagania niniejszej normy stosuje się do wyłączników przeznaczonych do pracy w normalnych warunkach środowiskowych (patrz 7.1). Dla wyłączników RCCB przeznaczonych do użytkowania w miejscach o surowych warunkach środowiskowych mogą być niezbędne postanowienia uzupełniające.Wyłączniki RCCB wyposażone w ogniwa galwaniczne nie są objęte zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61008-1:2013-05/AC:2016-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 23-05-2013
Liczba stron 172
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2012 [IDT], IEC 61008-1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61008-1:2007 - wersja polska, PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 - wersja angielska, PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 - wersja angielska, PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 - wersja polska, PN-EN 61008-1:2007/A13:2012 - wersja angielska
ICS 29.120.50
Elementy dodatkowe PN-EN 61008-1:2013-05/A2:2015-04E, PN-EN 61008-1:2013-05/A1:2015-04E, PN-EN 61008-1:2013-05/A11:2015-12E, PN-EN 61008-1:2013-05/A12:2017-04E, PN-EN 61008-1:2013-05/AC:2016-08E