REGULAMIN  SKLEPU   INTERNETOWEGO   POLSKIEGO   KOMITETU NORMALIZACYJNEGO


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego jest Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa,
    posiadający   numer NIP: 525-10-08-869 oraz numer REGON: 010415408.
3. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl
   
II.DEFINICJE

 Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

i.Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów, oznaczonych w złożonym zamówieniu, realizowane za pośrednictwem własnych systemów informatycznych lub za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego na zasadach określonych w Regulaminie.
ii.Dzień Roboczy – oznacza dzień z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
iii.Klient – osoba, która odwiedza witrynę internetową dostępną pod adresem sklep.pkn.pl  w celu dokonania zakupów w Sklepie internetowym.
iv.Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
v.Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego.
vi.Polska Norma/PN – Polska Norma w rozumieniu art. 5 Ustawy o normalizacji.
vii.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
viii.Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl 
ix.Sprzedawca – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), będący krajową jednostką normalizacyjną, utworzoną na podstawie przepisów Ustawy o normalizacji,   z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadający numer NIP: 525-10-08-869 oraz numer REGON: 010415408
x.Towary – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, dostępne w następujących formach:
a) papierowej,
b) elektronicznej – plik na CD (pdf),
c) elektronicznej – plik do pobrania lub wysłania (pdf),
d) plik do czytania (png),
xi.Ustawa o normalizacji – Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
xii.Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
xiii.Wydział Sprzedaży / WSP – jednostka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zajmująca się obsługą Sklepu internetowego.

III.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1.W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Towary spośród dostępnych w Sklepie internetowym, co następuje poprzez umieszczenie wybranych Towarów w wirtualnym koszyku zakupów oraz podanie danych dotyczących zamawiającego pod adresem sklep.pkn.pl. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
2.Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy.
3.Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną (na podany w formularzu zamówienia adres e-mail) automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie  zamówienia wraz z informacją o sposobach uiszczenia należności za zamówione Towary. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.
4.W przypadku braku zamawianego Towaru Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (na podany w formularzu zamówienia adres e-mail) lub telefonicznie.
5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w którym dane dotyczące formy lub terminu płatności będą różne od tych określonych w Regulaminie, a które nie zostały wcześniej uzgodnione ze Sprzedawcą.
6.Sprzedawca nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną.  
7.Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
8.Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).
9.Całkowity koszt zamówienia składa się z cen netto Towarów powiększonych o należny podatek VAT oraz opłatę za Dostawę zależną od masy przesyłki i sposobu jej dostarczenia.
10.Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego są wiążące na dzień złożenia przez Klienta zamówienia.
11.Polityka rabatowa stosowana przez Sprzedawcę dostępna jest w zakładce Rabaty.

IV.ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.Po złożeniu zamówienia Klient może je anulować nie później niż następnego dnia roboczego.
2.Złożone zamówienia, co do których Klient wybrał metodę płatności „Przelew na konto PKN – Przedpłata”, są automatycznie anulowane w przypadku niedokonania zapłaty należności w całości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury pro-forma.
3.Zamówienie anulowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu uważa się za niezłożone.

V.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Czas realizacji zamówienia na Towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze formy zapłaty „Karta/ePrzelew” rozpoczyna się po otrzymaniu:
•pozytywnego wyniku autoryzacji karty,
•komunikatu potwierdzającego pozytywną realizację płatności  (ePrzelew).

2.Czas realizacji zamówień na Towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze metody zapłaty „Przelew na konto PKN – Przedpłata” przy wyborze metody płatności „Przedpłata” wynosi 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej całość należności za zamówione Towary.
3.Czas realizacji zamówienia na Towary w formie papierowej lub w formie elektronicznej plik na CD (pdf) przy wyborze metody płatności innej niż w ust. 1 i 2 powyżej wynosi do 10 (dziesięć) Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia.
4.Czas Dostawy gwarantowany jest przez wybranego przez Klienta dostawcę oraz podlega regulaminom tychże dostawców. Zamówione Towary, wraz z fakturą VAT, są dostarczane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym lub paczką pocztową według tabeli opłat wysyłkowych albo za pośrednictwem kuriera POCZTEX.
5.W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotu dostarczającego zamówienie, tj. dostawcy zewnętrznego.
6.Koszty Dostawy obciążają Klienta niezależnie od wartości zamówienia.
7.W przypadku, gdy zamówione przez Klienta Towary zostaną zwrócone Sprzedawcy z powodu nieodebrania przesyłki w określonym terminie, błędnego adresu doręczenia podanego przez Klienta, jak również odmowy odebrania przesyłki przez adresata, Klient ponosi koszty zwrotu zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej wysyłki Towarów.

VI.PŁATNOŚCI

1.Klient może dokonać zapłaty należności za zamówione Towary w następujący sposób:

i.w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl:

a)Karta/ePrzelew,
Karty:
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
ePrzelewy:
Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), MultiTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
b)Przelew na konto PKN – Przedpłata – zamówione produkty są udostępniane/wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PKN,
c)Gotówka/Karta (odbiór osobisty w siedzibie PKN),
d)Gotówka (wysyłka za pobraniem),

2.W przypadku dokonywania zapłaty kartą płatniczą (bez fizycznej obecności karty) lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII.DANE KONTAKTOWE

1.Dane kontaktowe, pod którymi Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Sprzedaży
a)Warszawa
Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Infolinia: + 48 (22) 556 77 77, + 48 (22) 556 77 55
Faks: + 48 (22) 556 77 87
Informacja dotycząca realizacji zamówień: + 48 (22) 556 74 96, + 48 (22) 556 77 78
Sklep@pkn.pl
b)Katowice
Adres: ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
Telefon+ 48 (32) 25 18 904
Faks+ 48 (32) 20 99 129,
Telefon/Faks: + 48 (32) 35 97 961
wspkatowice@pkn.pl
c)Łódź
Adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź
Telefon/Faks: + 48 (42) 67 85 460
wsplodz@pkn.pl
2.Powyższe numery telefonów czynne są w Dni Robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15:30.

VIII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy , w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia objęcia w posiadanie Towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
2.Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem był Towar w formie elektronicznej pliku do pobrania, pliku przesyłanego na adres e-mail, pliku do czytania, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
3.W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 oraz ust. 8 poniżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4.Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.W razie stwierdzenia wad zakupionych Towarów, Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych licząc od dnia otrzymania Towarów, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Zgłoszenia reklamacji wraz z informacją o stwierdzonych wadach zamówionych Towarów, z podaniem imienia, nazwiska i adresu pocztowego, można dokonać w następujących formach:
a)pisemnie na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, Wydział Sprzedaży, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa,
b)faksem na numer: 22 556 77 87,
c)na adres e-mail: wspsekr@pkn.pl,
d)poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacji.
2.Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3.Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany jest wysłać wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia.
4.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 Dni Roboczych, licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów, a o ich rezultacie Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Klienta na piśmie, na podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji adres pocztowy.
5.W przypadku uznania, że reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, zaproponuje Klientowi inny Towar równorzędny lub wyższej wartości albo zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
6.Sprzedawca nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących niezgodności wycofanej normy lub innego dokumentu normalizacyjnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN w zakresie opracowania tych dokumentów (np. błędu w normie, niewłaściwego tłumaczenia), z uwagi na niemożność poprawienia dokumentu, co do którego zgłoszono reklamację.
7.W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami postanowień ust. 1-6 nie stosuje się, lecz w ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

X.PRAWA DO POLSKICH NORM I LICENCJA

1.Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o normalizacji, Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
2.Do zakupionej Polskiej Normy Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z takiej normy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej lub innego rodzaju własnej działalności Klienta. Przedmiotowa licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną w czasie.
3.W przypadku zakupu dowolnej wersji elektronicznej Polskiej Normy, udzielona licencja upoważnia do wykonania jednej papierowej kopii na własny użytek, niezbywalnej, bez możliwości innego wykorzystywania (reprodukcji, przesyłania, wynajmu, dzierżawienia, odsprzedaży), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania Polskich Norm do obrotu lub przekazywania ani w części ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej ani dokonywania zmian w Polskich Normach. Licencja nie jest przenoszalna na osoby trzecie, ani upoważnia do udzielania sub-licencji.

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Klientów będących Konsumentami oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi podlegają ochronie stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
3.Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
4.Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Klient ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2016 i jego postanowienia stosuje się do wszelkich zamówień składanych od tego dnia.
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)*

 

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta

 

Adres Konsumenta

                                                                                                                                                                                                                         Polski Komitet Normalizacyjny

                                                                                                                                                                                                                         Wydział Sprzedaży

                                                                                                                                                                                                                         ul. Świętokrzyska 14

                                                                                                                                                                                                                         00-050 Warszawa

                                                                                                                                                                                                                         Faks: 22 556 77 87

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja/My** niniejszym informuję/informujemy** o moim/naszym** odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym następujących Towarów [wskazać zamówiony Towar], zawartej w dniu [dzień zawarcia umowy].

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                                                                                                                                 Imię i nazwisko Konsumenta

 

                                                                                                                                                                                                                                    ______________________

                                                                                                                                               Podpis Konsumenta, tylko jeżeli Oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej

 

                                                                                                                                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                                                                                                                                 Data

 

 

 

 

* Niniejszy wzór Oświadczenia jest zgodny z wzorem formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

**  Niepotrzebne skreślić.