REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin sklepu internetowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl.
2.Właścicielem sklepu internetowego jest Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadający numer NIP: 525-10-08-869 oraz numer REGON: 010415408.
3.Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem: sklep.pkn.pl.

II.DEFINICJE

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1.Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów, oznaczonych w złożonym zamówieniu, realizowane za pośrednictwem własnych systemów informatycznych lub za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego na zasadach określonych w  Regulaminie.
2.Dzień Roboczy – oznacza dzień z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
3.Klient – osoba, która odwiedza witrynę internetową dostępną pod adresem sklep.pkn.pl  w celu dokonania zakupów w Sklepie internetowym.
4.Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień, przeglądanie, modyfikowanie danych Klienta, podgląd statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii składanych zamówień, pobieranie e-faktur i towarów zamówionych w formach udostępnienia plik do pobrania lub wysłania i plik do czytania
5.Login –adres e-mail przypisany do danego Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.
6.Hasło - ciąg znaków składających się z liter, cyfr, znaków specjalnych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji.
7.Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży.
8.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.
9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Towarów.
10.Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11.Konsument – osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
12.Polska Norma/PN – Polska Norma w rozumieniu art. 5 Ustawy o normalizacji.
13.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
14.Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl.
15.Sprzedawca – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), będący krajową jednostką normalizacyjną, utworzoną na podstawie przepisów Ustawy o normalizacji, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadający numer NIP: 525-10-08-869 oraz numer REGON: 010415408.
16.Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, dostępne w następujących formach:
  a)papierowej,
  b)elektronicznej – plik do pobrania lub wysłania (pdf),
  c)plik do czytania (SVG),
17.Ustawa o normalizacji – Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
18.Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
19.Wydział Sprzedaży / WSP – jednostka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zajmująca się obsługą Sklepu Internetowego.

III.Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:
   a) rejestrację i utworzenie Konta,
   b) korzystanie z Konta, po uprzedniej rejestracji,
   c) pobieranie zamówionych Towarów,
2.Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są bezpłatnie.
3.Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową.
4.Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail.
5.Rejestracja Konta umożliwia: składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta, modyfikowanie danych Klienta, podgląd statusu Zamówienia, przeglądanie historii składanych Zamówień, pobieranie zamówionych towarów w formie udostępnienia plik do pobrania i/lub plik do czytania.
6.Rejestracja polega na:
  a) wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego,
  b) akceptacji postanowień Regulaminu i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 16 lat,
  c) możliwości wyrażenia dodatkowych zgó d na przetwarzanie danych osobowych Klienta, m.in. w celach marketingowych.
7.Oświadczenia w zakresie ust. 6 pkt b); c) składane są poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści właściwego oświadczenia w trakcie procesu rejestracji.
8.W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko,
  b) dane płatnika,
  c) adres poczty elektronicznej (stanowiący Login),
  d) hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie Internetowym.
9.Sprzedawca  zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Konta w przypadku gdy adres e-mail podany w trakcie zakładania Konta został przypisany do innego Konta.
10.Klient ma możliwość modyfikacji danych podanych zgodnie z ust. 8 powyżej w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta (bez możliwości edycji NIP). Klient  ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest w szczególności:
  a) dostarczanie przez Klienta  treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
  b) podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
  c) podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności innych Klientów,
  d) korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.
12.Klient jest zobowiązany do zachowania Loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składania Zamówienia.
13.Sprzedawca prowadzi Konto dla Klienta przez czas nieokreślony.
14.Klient w każdym czasie może zrezygnować z Konta przesyłając na adres Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta. Sprzedawca niezwłocznie i bez pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, usunie Konto Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby żądającej usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
15.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
16.Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby funkcjonalność i sprawność działania Sklepu Internetowego była jak najlepsza. W związku z powyższym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
17.Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.

IV.ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1.W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Towary spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, co następuje poprzez umieszczenie wybranych Towarów w wirtualnym koszyku zakupów oraz podanie danych dotyczących zamawiającego pod adresem sklep.pkn.pl. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
2.Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy jako gość lub zakładając konto.
3.W przypadku braku zamawianego Towaru Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (na podany w formularzu zamówienia adres e-mail) lub telefonicznie.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w którym dane dotyczące formy lub terminu płatności będą różne od tych określonych w Regulaminie, a które nie zostały wcześniej uzgodnione ze Sprzedawcą.
5.Sprzedawca nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną.  
6.Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
7.Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).
8.Całkowity koszt zamówienia składa się z cen netto Towarów powiększonych o należny podatek VAT oraz opłatę za Dostawę zależną od masy przesyłki i sposobu jej dostarczenia.
9.Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wiążące na dzień złożenia przez Klienta zamówienia.
10.Polityka rabatowa stosowana przez Sprzedawcę dostępna jest w zakładce Rabaty.
11.Sprzedawca może oferować klientom rabaty na zakup Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego, powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole.

V.ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.Po złożeniu zamówienia Klient może je anulować nie później niż następnego dnia roboczego.
2.Złożone zamówienia, co do których Klient wybrał metodę płatności „Przelew na konto PKN – Przedpłata”, są automatycznie anulowane w przypadku niedokonania zapłaty należności w całości w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury pro-forma.
3.Zamówienie anulowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu uważa się za niezłożone.

VI.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Czas realizacji zamówienia na Towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze formy zapłaty „Karta/ePrzelew” rozpoczyna się po otrzymaniu:

a) pozytywnego wyniku autoryzacji karty,
b) komunikatu potwierdzającego pozytywną realizację płatności (ePrzelew).

2.Czas realizacji zamówień na Towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze metody zapłaty „Przelew na konto PKN – Przedpłata” wynosi 10 Dni Roboczych od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej całość należności za zamówione Towary.
3.Czas realizacji zamówienia na Towary w formie papierowej przy wyborze metody płatności innej niż w ust. 1 i 2 powyżej wynosi do 10 Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia.
4.Czas Dostawy gwarantowany jest przez wybranego przez Klienta dostawcę oraz podlega regulaminom tychże dostawców. Zamówione Towary, wraz z fakturą VAT, są dostarczane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym lub paczką pocztową według tabeli opłat wysyłkowych albo za pośrednictwem kuriera POCZTEX.
5.W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotu dostarczającego zamówienie, tj. dostawcy zewnętrznego.
6.Koszty Dostawy obciążają Klienta niezależnie od wartości zamówienia.
7.W przypadku, gdy zamówione przez Klienta Towary zostaną zwrócone Sprzedawcy z powodu nieodebrania przesyłki w określonym terminie, błędnego adresu doręczenia podanego przez Klienta, jak również odmowy odebrania przesyłki przez adresata, Klient ponosi koszty zwrotu zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej wysyłki Towarów.

VII.PŁATNOŚCI

1.Klient może dokonać zapłaty należności za zamówione Towary w następujący sposób:

  a) karta/ePrzelew,
  Karty:
  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  ePrzelewy:
  Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), MultiTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),         PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
  b) przelew na konto PKN – Przedpłata – zamówione produkty są udostępniane/wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PKN,
  c) gotówka/Karta (odbiór osobisty w siedzibie PKN),
  d) gotówka (wysyłka za pobraniem).
2.W przypadku dokonywania zapłaty kartą płatniczą (bez fizycznej obecności karty) lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3.Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia

VIII.DANE KONTAKTOWE

1.Dane kontaktowe, pod którymi Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Sprzedaży
  a) Warszawa
  Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
  Infolinia: + 48 (22) 556 77 77, + 48 (22) 556 77 55
  Faks: + 48 (22) 556 77 87
  Informacja dotycząca realizacji zamówień: + 48 (22) 556 74 96, + 48 (22) 556 77 78, + 48 603 204 907
  sklep@pkn.pl
  b) Katowice
  Adres: ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
  Telefon+ 48 (32) 25 18 904
  Faks+ 48 (32) 20 99 129,
  Telefon/Faks: + 48 (32) 35 97 961
  wspkatowice@pkn.pl
  c) Łódź
  Adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź
  Telefon/Faks: + 48 (42) 67 85 460
  wsplodz@pkn.pl
2.Powyższe numery telefonów czynne są w Dni Robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15:30.

IX.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy , w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia objęcia w posiadanie Towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
2.Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem był Towar w formie elektronicznej pliku do pobrania, pliku przesyłanego na adres e-mail, pliku do czytania, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
3.W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klientowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 oraz ust. 8 poniżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4.Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

X.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.W razie stwierdzenia wad zakupionych Towarów, Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 Dni Roboczych licząc od dnia otrzymania Towarów, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Zgłoszenia reklamacji wraz z informacją o stwierdzonych wadach zamówionych Towarów, z podaniem imienia, nazwiska i adresu kontaktowego, można dokonać w dowolnej formie lub poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacji.
2.Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowego zgłoszenia reklamacji lub otrzymania dodatkowych informacji jeżeli sprzedawca o takie wystąpił, a o ich rezultacie Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Klienta na piśmie, na podany przez niego w zgłoszeniu reklamacji adres pocztowy lub e-meilwy.
4.W przypadku uznania, że reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny.
5.Sprzedawca nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących niezgodności wycofanej normy lub innego dokumentu normalizacyjnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN w zakresie opracowania tych dokumentów (np. błędu w normie, niewłaściwego tłumaczenia), z uwagi na niemożność poprawienia dokumentu, co do którego zgłoszono reklamację.
6.W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami postanowień ust. 1-5 nie stosuje się, lecz w ich miejsce mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

XI.PRAWA DO POLSKICH NORM I LICENCJA

1.Zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o normalizacji, Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
2.Do zakupionej Polskiej Normy Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z takiej normy dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, statutowej lub innego rodzaju własnej działalności Klienta. Przedmiotowa licencja jest licencją niewyłączną, nieograniczoną w czasie.
3.W przypadku zakupu dowolnej wersji elektronicznej Polskiej Normy, udzielona licencja upoważnia do wykonania jednej papierowej kopii na własny użytek, niezbywalnej, bez możliwości innego wykorzystywania (reprodukcji, przesyłania, wynajmu, dzierżawienia, odsprzedaży), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Licencja nie obejmuje prawa do wprowadzania Polskich Norm do obrotu lub przekazywania ani w części ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej ani dokonywania zmian w Polskich Normach. Licencja nie jest przenoszalna na osoby trzecie, ani nie upoważnia do udzielania sub-licencji.

4.Klient zobowiązuje się nie odsprzedawać egzemplarzy nabytych przez niego Polskich Norm.XII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania sprzedaży, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży produktów normalizacyjnych lub zgody wyrażonej w celu założenia konta w sklepie internetowym.
2.Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody i usunięcia danych.
3.W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody. Odwołanie zgody należy kierować pod adres: wspsekr@pkn.pl
4.Dane będą przetwarzane na czas  wynikający z realizacji Umowy Sprzedaży. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych osobowych.
5.W sprawach spornych Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych  tel. 225567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.


XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2023 i jego postanowienia stosuje się do wszelkich zamówień składanych od tego dnia.
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)*

 

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta

 

Adres Konsumenta

                                                                                                                                                                                                                         Polski Komitet Normalizacyjny

                                                                                                                                                                                                                         Wydział Sprzedaży

                                                                                                                                                                                                                         ul. Świętokrzyska 14

                                                                                                                                                                                                                         00-050 Warszawa

                                                                                                                                                                                                                         Faks: 22 556 77 87

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja/My** niniejszym informuję/informujemy** o moim/naszym** odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Polskim Komitetem Normalizacyjnym następujących Towarów [wskazać zamówiony Towar], zawartej w dniu [dzień zawarcia umowy].

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                                                                                                                                 Imię i nazwisko Konsumenta

 

                                                                                                                                                                                                                                    ______________________

                                                                                                                                               Podpis Konsumenta, tylko jeżeli Oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej

 

                                                                                                                                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                                                                                                                                 Data