Deklaracja dostępności strony internetowej SKLEP PKN

Polski Komitet Normalizacyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej SKLEP PKN zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sklep.pkn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-05-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

W chwili publikacji deklaracji nie są spełnione następujące kryteria określone w załączniku do powyższej ustawy:

 • nie wszystkie elementy dostępne jedynym jednym zmysłem (grafiki, zdjęcia, przyciski) posiadają opis alternatywny w postaci tekstu możliwego do czytania przez czytnik ekranu (1.1.1).  
 • nie wszędzie na stronie czytnik ekranu odczytuje relacje pomiędzy informacjami (1.3.1)
 • nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem właściwego kontrastu (1.4.3)
 • nie można powiększyć czcionki dwukrotnie bez utraty widoczności tekstu (1.4.4)
 • strona nie umożliwia zawijania tekstu (1.4.10)
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają minimalny kontrast, ale warunek ten jest spełniony po wyborze wysokiego kontrastu (1.4.11)
 • niektóre teksty mogą być niewygodne do czytania (1.4.12)
 • nie wszystkie funkcje i elementy nawigacji można obsłużyć z wykorzystaniem  klawiatury (2.1.1)
 • nie wszystkie ruchy fokusa są kontrolowane z wykorzystaniem klawiatury (2.1.2)
 • strona nie zapewnia mechanizmu pozwalającego na pominięcie powtarzających się elementów nawigacji (2.4.1)
 • wybrane strony mogą nie zachowywać właściwej kolejności nawigacji z wykorzystaniem klawiatury (2.4.3)
 • nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu (2.4.4)
 • nie wszystkie elementy stron są wyróżnione widocznym fokusem podczas nawigacji (2.4.7)
 • nie wszystkie etykiety wyświetlane na ekranie mają taką samą etykietę odczytywalną przez czytnik ekranu (2.5.3)
 • nie wszystkie pola formularzy zawierają instrukcje co wpisać (3.3.2)
 • nie wszystkie pola formularzy proponują korektę błędu (3.3.3)
 • nie wszystkie elementy strony są możliwe do odczytanie przez czytnik ekranu (4.1.2)
 • nie wszystkie komunikaty o zmianie statusu na stronie są automatycznie odczytywane przez czytnik ekranu (4.1.3)

Ocenę dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • Siedziba główna, Adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1. Telefon: 22 55 67 680, 22 55 67 522 lub 22 55 67 652, e-mail: kancelaria@pkn.pl
 • Dział Sprzedaży Katowice, Adres: ul. J. Lompy 14, 40-955 Katowice. Telefon: 32 25 18 904, fax: 32 20 99 129, telefon/fax: 32 35 97 961, e-mail: wspkatowice@pkn.pl
 • Dział Sprzedaży Łódź, Adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź, telefon/fax: 42 67 85 460, e-mail: wsplodz@pkn.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jolanta Rzepkowska, e-mail: jolanta.rzepkowska@pkn.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 55 67 771. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacji na temat dostępności architektonicznej budynków PKN udzielają:

 • w Warszawie – pracownicy recepcji i ochrony w wejściu głównym oraz pracownicy PKN w Punkcie sprzedaży i Czytelni norm;
 • w Katowicach – pracownicy ochrony w wejściu głównym oraz pracownicy PKN w Dziale Sprzedaży;
 • w Łodzi – pracownicy PKN w Dziale Sprzedaży.
Opis dostępności architektonicznej budynku ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • W wejściu głównym – ochrona i obsługa recepcyjna.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne i szerokie, dwie windy mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
 • W budynku na IV piętrze moduł I (po wyjściu z windy na prawo, na końcu korytarza) jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W Punkcie sprzedaży i Czytelni norm (parter) jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 1. Opis dostosowań:
 • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim (wejście główne).
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: jedno miejsce przed budynkiem na ulicy Świętokrzyskiej, jedno miejsce na początku ulicy Mazowieckiej, trzy miejsca bezpośrednio przed wejściem głównym do NBP plac Powstańców Warszawy bliżej ulicy Świętokrzyskiej, jedno miejsce na początku ulicy Tadeusza Czackiego.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Bez ograniczeń.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Opis dostępności architektonicznej budynku ul.J.Lompy 14, 40-040 Katowice,  IV piętro.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika - jedno z niewielkim podjazdem dla wózków.
 • Portiernia/Ochrona.
 • Tablica ineormacyjna w budynku przy portierni interaktywna tablica informacyjna,
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne.
 • W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami  niepełnosprawnymi.
 • W budynku na IV piętrze  (użytkowanym przez PKN) jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Opis dostosowań:
 • Ochrona i pracownicy portierni mogą udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach przy wjeżdżaniu do budynku.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Przy budynku (ul. J. Lompy) znajduje się miejsce postojowe dla osób niepołnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Bez ograniczeń. 
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Opis dostępności architektonicznej budynku ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź, VII piętro, Sektor Produktów Powszechnego Użytku, Dział Sprzedaży.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Tablica informacyjna w wejściu.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne.
 • W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami  niepełnosprawnymi.
 • W budynku na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Przy budynku jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Bez ograniczeń.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. 

Opis dostępności architektonicznej – ewakuacja niepełnosprawnych.

 1. Niepełnosprawny pracownik PKN – Kierujący KO wyznacza z najbliższych współpracowników osoby, które będą odpowiedzialne w czasie alarmu za ewakuację tej osoby. 
 1. Niepełnosprawny interesant w PKN – za ewakuację odpowiedzialna osoba obsługująca interesanta.