Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 opisano procedurę pomiaru parametrów energetycznych pojedynczego turbozespołu wiatrowego, która dotyczy badania turbozespołów wiatrowych wszystkich typów i rozmiarów, podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo w niniejszej normie opisano procedurę wyznaczania parametrów energetycznych małych turbozespołów wiatrowych (zdefiniowanych w IEC 61400-2) podłączonych do sieci lub baterii akumulatorów. Procedura może być stosowana do oceny parametrów określonych turbozespołów wiatrowych w określonych lokalizacjach ale jednocześnie metodyka może być stosowana do wykonania ogólnych porównań pomiędzy różnymi modelami turbozespołów wiatrowych lub różnymi ustawieniami turbozespołów wiatrowych, gdy brane są pod uwagę specyficzne warunki terenu i wpływ selekcjonowanych danych.
Charakterystyki parametrów turbozespołów wiatrowych są określane przez pomiar krzywej mocy i określenie rocznej produkcji energii (AEP). Zmierzona krzywa mocy, zdefiniowana jako związek pomiędzy prędkością wiatru i mocą wyjściową turbozespołu wiatrowego jest wyznaczana jako zbiór równoczesnych pomiarów czynników meteorologicznych (włączając prędkość wiatru), jak również sygnałów turbozespołu wiatrowego (włączając moc wyjściową) w miejscu badania, w czasie odpowiednio długim dla uzyskania znaczącej bazy danych statystycznych dla zakresu prędkości wiatru i dla zmiennych warunków wiatrowych i atmosferycznych. AEP jest obliczana przy zastosowaniu zmierzonej krzywej mocy dla odpowiednich rozkładów częstotliwości prędkości wiatru przy założeniu 100 % wydajności.
W niniejszym dokumencie opisano metodykę pomiarów, która wymaga dysponowania krzywą mocy i pochodnych wielkości produkcji energii elektrycznej w celu ich uzupełnienia przez ocenę źródeł niepewności i ich wzajemnych efektów.

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 04-10-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61400-12-1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych
Data publikacji 05-07-2017
Data wycofania 12-06-2023
Liczba stron 270
Grupa cenowa XF
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 61400-12-1:2017 [IDT], IEC 61400-12-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61400-12-1:2006 - wersja angielska
ICS 27.180
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61400-12-5:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50-1:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-2:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50-2:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-50:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-6:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 61400-12-3:2023-06 - wersja angielska, PN-EN IEC 6
Elementy dodatkowe PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-06E, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02E, PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07E