PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych

Zakres

Przedmiotem niniejszej części normy IEC 61000 są wymagania dotyczące odporności EMC w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przewidzianych do stosowania na terenach przemysłowych, opisanych poniżej. Wymagania odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Nie ma potrzeby przeprowadzania badań w zakresach częstotliwości, dla których nie określono wymagań.
Niniejsza norma ogólna EMC dotyczy urządzeń, dla których nie ma normy wyrobu ani normy grupy wyrobów dotyczącej odporności.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przewidzianych do stosowania na terenach przemysłowych, jak określono w 3.7, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Niniejsza norma ma zastosowanie również do urządzeń, przewidzianych do bezpośredniego zasilania z sieci prądu stałego jak i zasilanych bateryjnie.
Niniejsza norma określa wymagania dotyczące odporności urządzeń objętych zakresem normy, w odniesieniu do zaburzeń ciągłych i przejściowych, przewodzonych i promieniowanych, łącznie
z wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wymagania na odporność zostały wybrane tak, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności urządzeń pracujących na tych terenach przemysłowych. Poziomy te jednak nie obejmują przypadków ekstremalnych, które mogą wprawdzie wystąpić w każdym miejscu, ale z wyjątkowo małym prawdopodobieństwem. Nie wszystkie zjawiska zaburzeń zostały włączone do niniejszej normy dla przeprowadzenia odpowiednich badań; uwzględniono jedynie te,
które uznano za istotne dla urządzeń objętych niniejszą normą. Te wymagane badania reprezentują istotne wymagania na odporność dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Zostały one podane dla każdego rozważanego przyłącza.
UWAGA 1 Informacje o innych zjawiskach zaburzeń znajdują się w normie IEC TR 61000-4-1.
UWAGA 2 W niniejszej normie nie uwzględniono problemów bezpieczeństwa.
UWAGA 3 W szczególnych przypadkach zdarzają się sytuacje, w których poziomy zaburzeń mogą przekroczyć określone w niniejszej normie poziomy badań, np., gdy urządzenie zostanie zainstalowane w pobliżu urządzenia przemysłowego, naukowego lub medycznego, zgodnego z definicją podaną w CISPR 11 lub gdy trzymany w ręku nadajnik zostanie użyty bezpośrednio w pobliżu urządzenia. W takich przypadkach może wystąpić konieczność zastosowania specjalnych środków zaradczych.
Środowisko przemysłowe może być zmienione przez zastosowanie specjalnych środków zaradczych. Jeśli takie środki zaradcze spowodują zmianę środowiska elektromagnetycznego na charakterystyczne dla środowiska mieszkalnego, handlowego lub lekko uprzemysłowionego, wówczas powinno się stosować normę ogólną dotyczącą tego środowiska lub właściwą normę wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 61000-6-2:2019 [IDT], IEC 61000-6-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009 - wersja polska, PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska
ICS 33.100.20