PN-EN 60204-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszą część IEC 60204 stosuje się do elektrycznego, elektronicznego i programowalnego elektronicznego wyposażenia i układów do maszyn nietrzymanych w rękach w czasie pracy, włącznie z grupą maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany.
UWAGA 1 Niniejsza część IEC 60204 jest normą wyrobu i jest tak opracowana, aby w żaden sposób nie ograniczała, ani nie powstrzymywała postępu technicznego.
UWAGA 2 W niniejszej części IEC 60204 termin „elektryczny” obejmuje zagadnienia elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne (to znaczy „wyposażenie elektryczne” oznacza wyposażenie elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne).
UWAGA 3  W kontekście niniejszej części IEC 60204 termin „osoba” nie odnosi się do dowolnej osoby, lecz obejmuje osoby wyznaczone i poinstruowane przez użytkownika lub jego przedstawiciela(-i) do użytkowania i utrzymywania w należytym stanie rozpatrywanych maszyn.
Za punkt początkowy wyposażenia, którego dotyczy niniejsza część IEC 60204, uważa się punkt przyłączenia zasilania do wyposażenia elektrycznego maszyny (patrz 5.1).
UWAGA 4 Wymagania dotyczące instalacji zasilania elektrycznego są podane w normie wieloczęściowej IEC 60364.
Niniejszą część IEC 60204 stosuje się do wyposażenia elektrycznego lub jego części, które działają przy znamionowym napięciu zasilania nieprzekraczającym 1 000 V prądu przemiennego (AC) lub 1 500 V prądu stałego (DC) i częstotliwościach znamionowych nieprzekraczających 200 Hz.
UWAGA 5 Informacje dotyczące wyposażenia elektrycznego lub części wyposażenia elektrycznego, które działają przy wyższych napięciach znamionowych zasilania, można znaleźć w IEC 60204-11.
Niniejsza część IEC 60204 nie obejmuje wszystkich wymagań (na przykład stosowania technicznych środków ochronnych, blokowania lub sterowania), które są potrzebne lub wymagane przez inne normy lub przepisy w celu ochrony osób przed zagrożeniami innymi niż zagrożenia elektryczne. Każdy rodzaj maszyny ma unikalne wymagania, które należy spełnić, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.
Niniejsza część IEC 60204 dotyczy zwłaszcza wyposażenia elektrycznego maszyn zdefiniowanych w 3.1.40, lecz nie ogranicza się do nich ściśle.
UWAGA 6  W Załączniku C podano przykłady maszyn, których wyposażenie elektryczne może być objęte niniejszą częścią IEC 60204.
W niniejszej części EN 60204 nie wyszczególniono wymagań dodatkowych i specjalnych, które mogą dotyczyć wyposażenia elektrycznego maszyn, w tym takich, które:
– są przeznaczone do używania na wolnym powietrzu (tzn. na zewnątrz budynków lub innych konstrukcji ochronnych);
– wykorzystują, przetwarzają lub produkują materiały potencjalnie wybuchowe (na przykład farby lub trociny);
– są przeznaczone do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych i/lub palnych;
– stwarzają szczególne ryzyko, gdy produkują niektóre materiały lub ich używają;
– są przeznaczone do stosowania w kopalniach;
– są maszynami do szycia, jednostkami i zespołami szwalniczymi (które są objęte zakresem IEC 60204-31);
– są urządzeniami dźwignicowymi (które są objęte zakresem IEC 60204-32);
– są wyposażeniem do produkcji półprzewodników (które jest objęte zakresem IEC 60204-33).
Z zakresu niniejszej części IEC 60204 są wyłączone obwody mocy, w których energia elektryczna jest używana bezpośrednio jako narzędzie robocze.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60204-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-12-2018
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 60204-1:2018 [IDT], IEC 60204-1:2016 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60204-1:2010 - wersja polska, PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 - wersja polska
ICS 29.020, 13.110