PN-EN 60204-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 60204 dotyczy elektrycznego, elektronicznego i programowalnego elektronicznego wyposażenia i układów do maszyn nie trzymanych w rękach w czasie pracy, włącznie z grupą maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany.
UWAGA 1 Niniejsza część IEC 60204 jest normą wyrobu i jest tak opracowana, aby w żaden sposób nie ograniczała, ani nie powstrzymywała postępu technicznego.
UWAGA 2 W niniejszej części IEC 60204 termin "elektryczny" obejmuje zagadnienia elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne (na przykład "wyposażenie elektryczne" oznacza wyposażenie elektryczne, elektroniczne i programowalne elektroniczne).
UWAGA 3 W kontekście niniejszej części IEC 60204 termin "osoba" nie odnosi się do dowolnej osoby lecz obejmuje osoby wyznaczone i przeszkolone przez użytkownika lub jego przedstawiciela (-i) do użytkowania i utrzymywania w należytym stanie rozpatrywanych maszyn.
Za punkt początkowy wyposażenia, którego dotyczy niniejsza część IEC 60204, uważa się punkt przyłączenia zasilania do wyposażenia elektrycznego maszyny (patrz 5.1).
UWAGA 4 Wymagania dotyczące instalacji zasilania elektrycznego są podane w normie wieloczęściowej IEC 60364.
Niniejsza część IEC 60204 dotyczy wyposażenia elektrycznego lub jego części, które działa przy znamionowym międzyprzewodowym napięciu zasilania nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego (AC) lub 1 500 V prądu stałego (DC) i częstotliwościach znamionowych nie przekraczających 200 Hz.
UWAGA 5 Informacje dotyczące urządzeń elektrycznych lub części urządzeń elektrycznych przewidzianych do działania przy wyższych napięciach nominalnych można znaleźć w IEC 60204-11.
Niniejsza część IEC 60204 nie obejmuje wszystkich wymagań (na przykład zabezpieczania, blokowania lub sterowania), niezbędnych lub już podanych w innych normach lub przepisach, których spełnienie zabezpiecza osoby przed zagrożeniami innymi niż elektryczne. Każdy rodzaj maszyny ma właściwe dla niego wymagania, których spełnienie zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa.
Niniejsza część IEC 60204 dotyczy zwłaszcza wyposażenia elektrycznego maszyn zdefiniowanych w 3.1.40, lecz nie ogranicza się ściśle do nich.
UWAGA 6 W Załączniku C podano przykłady maszyn, których wyposażenie elektryczne może być objęte niniejszą częścią IEC 60204.
W niniejszej części IEC 60204 nie wyszczególniono wymagań dodatkowych i specjalnych dotyczących wyposażenia elektrycznego maszyn, na przykład:
– przewidzianych do stosowania na otwartej przestrzeni (tj. na zewnątrz budynków lub innych konstrukcji zabezpieczających);
– wykorzystujących, przetwarzających lub wytwarzających materiał potencjalnie wybuchowy (na przykład farby lub trociny);
– przewidzianych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych i/lub palnych;
– stwarzających szczególne ryzyko w przypadku wytwarzania lub stosowania określonych materiałów;
– stosowanych w kopalniach;
– będących maszynami do szycia, jednostkami i zespołami szwalniczymi (objętych przez IEC 60204 31);
– będących maszynami wyciągowymi (objętych przez IEC 60204-32);
– będących wyposażeniem do wytwarzania półprzewodników (objętych przez IEC 60204-33).
Z zakresu niniejszej części IEC 60204 są wyłączone obwody mocy, w których energia elektryczna jest używana bezpośrednio jako narzędzie robocze.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60204-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-12-2018
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN 60204-1:2018 [IDT], IEC 60204-1:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60204-1:2010 - wersja polska, PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 - wersja polska
ICS 29.020, 13.110