PN-EN 14363:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę oceny właściwości dynamicznych pojazdów kolejowych stosowanych na europejskiej sieci torów o znormalizowanej szerokości (nominalnie 1 435 mm). Oprócz oceny właściwości dynamicznych prowadzonej dla uzyskania dopuszczenia pojazdów do ruchu, w normie określono również wielkości i zależności, które nie są bezpośrednio stosowane do celów związanych z dopuszczeniem. Takie dane przeznaczone są na przykład do walidacji modeli symulacyjnych. Mogą być one również wykorzystane do określenia warunków eksploatacyjnych szerszych od warunków odniesienia stosowanych przy zatwierdzaniu.
Ocena właściwości dynamicznych ma zastosowanie do pojazdów, które:
– są nowo budowane,
– miały wprowadzone istotne modyfikacje konstrukcyjne lub
– miały zmiany w warunkach eksploatacyjnych.
Proces oceny opiera się na określonych warunkach badań prowadzonych w celu uzyskania dopuszczenia (patrz 3.1) podanych w niniejszym dokumencie.
Doświadczenie wielu lat wykazało, że pojazdy spełniające wymagania niniejszej normy mogą być eksploatowane w sposób bezpieczny w ramach infrastruktury o warunkach trudniejszych niż w warunkach badań prowadzonych w celu uzyskania dopuszczenia, jeśli stosowane są bieżące ogólne przepisy eksploatacji. Przykładem jest ogólnie stosowana praktyka ograniczania niedoboru przechyłki na łukach poniżej określonego promienia. Może być konieczne dostosowanie tych przepisów eksploatacyjnych, jeżeli nastąpi pogorszenie stanu infrastruktury. Niniejsze przepisy eksploatacyjne zostały określone na podstawie przepisów krajowych. Procedura oceny tych przepisów nie jest objęta zakresem niniejszej normy.
UWAGA 1 W podanych wartościach granicznych i w ocenie statystycznej istnieją marginesy. Nie można określić ich ilościowo, ale wyjaśnić, dlaczego pojazdy mogą również być eksploatowane przy pełnej prędkości i z niedoborem przechyłki w wielu przypadkach poza określonymi warunkami badań prowadzonych w celu uzyskania dopuszczenia. Norma pozwala także na ich dostosowanie w oparciu o założenia badań dopuszczających w przypadku, gdy ich połączenie nie jest możliwe podczas powadzenia badań. Istnieje możliwość przeprowadzenia oceny pojazdu w ograniczonych warunkach badań, takich jak strefy testowe 1 i 2 lub przy zredukowanej prędkości lub zmniejszonym niedoborze przechyłki. W tym przypadku dopuszczenie pojazdu musi być odpowiednio ograniczone.
Uwaga 2 Przepisy krajowe pozwalają czasem na podniesienie lub obniżenie wartości prędkości, promienia łuku i niedoboru przechyłki w eksploatacji lokalnej z uwagi na bezpieczeństwo, z uwzględnieniem właściwości infrastruktury lokalnej (układu toru, budowy toru, jakości geometrii toru i warunków styku). Te właściwości lokalne mogą różnić się od tych, jakie przyjęto do oceny prowadzonej w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu.
Uwaga 3 Metody określone w niniejszej normie mogą być również stosowane do pozyskiwania informacji na temat zgodności między pojazdem a infrastrukturą o warunkach trudniejszych niż warunki badań prowadzonych w celu uzyskania dopuszczenia. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane do określenia bezpiecznych przepisów eksploatacyjnych dla takich warunków infrastrukturalnych.
Jeżeli badania pojazdu wykazują, że eksploatacja pojazdu przy maksymalnej prędkości i maksymalnym niedoborze przechyłki w warunkach infrastrukturalnych trudniejszych niż w warunkach badań prowadzonych w celu uzyskania dopuszczenia spełnia wymagania niniejszej normy, uzyskane wyniki są akceptowane i nie ma potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14363:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne
Data publikacji 22-04-2016
Data wycofania 22-02-2019
Liczba stron 196
Grupa cenowa XD
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14363:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14363:2007 - wersja polska, PN-EN 15687:2010 - wersja angielska, PN-EN 15686:2010 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja polska, PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja angielska