PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14363+A2:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę oceny właściwości dynamicznych pojazdów kolejowych stosowanych na europejskiej sieci torów o standardowej szerokości toru (nominalnie 1 435 mm).
Oprócz oceny właściwości dynamicznych przeprowadzonej w celu uzyskania dopuszczenia pojazdów, w normie określono również wielkości i zależności, które nie są bezpośrednio stosowane do celów dopuszczenia. Takie dane przeznaczone są na przykład do walidacji modeli symulacyjnych. Mogą być one również wykorzystane do określenia warunków eksploatacji szerszych od warunków odniesienia stosowanych przy zatwierdzaniu.
Ocena właściwości dynamicznych ma zastosowanie do pojazdów, które:
- są nowo budowane;
- miały wprowadzone istotne modyfikacje konstrukcyjne; lub
- mają zmiany w warunkach eksploatacji.
Proces oceny opiera się na określonych docelowych warunkach badań (patrz 3.1) podanych w niniejszym dokumencie.
Doświadczenie wielu lat wykazało, że pojazdy zgodne z niniejszą normą mogą być eksploatowane w sposób bezpieczny w ramach infrastruktury o warunkach trudniejszych niż docelowe warunki badań, jeśli stosowane są bieżące ogólne przepisy eksploatacji. Przykładem jest ogólnie stosowana praktyka ograniczania niedomiaru przechyłki na łukach poniżej określonego promienia. Może być wymagane dostosowanie tych przepisów eksploatacyjnych, jeżeli zostanie zauważone pogorszenie stanu infrastruktury. Te przepisy eksploatacyjne zostały określone na podstawie przepisów krajowych. Procedura ewaluacji tych przepisów eksploatacyjnych nie jest objęta zakresem niniejszej normy.
UWAGA 1 Istnieją marginesy zawarte w podanych wartościach granicznych i ewaluacji statystycznej. Nie można określić ich ilościowo, ale wyjaśniają one, dlaczego pojazdy mogą również być eksploatowane przy pełnej prędkości i z niedomiarem przechyłki w wielu przypadkach poza określonymi docelowymi warunkami badań.
Norma umożliwia także wykazanie zgodności z docelowymi warunkami badań, gdy podczas badań nie jest możliwe połączenie tych warunków. Jest możliwe przeprowadzenie oceny pojazdu w ograniczonych warunkach badań, takich jak strefy badań 1 i 2 lub przy zredukowanej prędkości, lub zmniejszonym niedomiarze przechyłki. W tym przypadku należy odpowiednio ograniczyć zatwierdzenie pojazdu.
Uwaga 2 Przepisy krajowe zezwalają czasem w eksploatacji lokalnej na podstawie względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem lokalnej charakterystyki infrastruktury (układ torów, struktura torów, jakość geometryczna torów i warunki styku), na zwiększenie lub zmniejszenie wartości prędkości, promienia krzywej oraz niedomiaru przechyłki. Te właściwości lokalne mogą różnić się od tych właściwości, jakie przyjęto do oceny przeprowadzonej w celu dopuszczenia pojazdu.
Uwaga 3 Metody określone w niniejszej normie mogą być również stosowane do pozyskiwania informacji na temat zgodności między pojazdem a infrastrukturą w warunkach trudniejszych niż docelowe warunki badań. Wyniki tych badań mogą być wykorzystywane do określenia bezpiecznych przepisów eksploatacyjnych dla takich warunków infrastrukturalnych.
Tam, gdzie badania pojazdu wykazują, że zachowanie pojazdu w trakcie eksploatacji przy maksymalnej prędkości i maksymalnym niedomiarze przechyłki w warunkach infrastrukturalnych trudniejszych niż docelowe warunki badań spełnia wymagania niniejszej normy, uzyskane wyniki są akceptowane i nie wymaga się przeprowadzenia dodatkowych badań w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszej normie.
Niniejsza norma obejmuje cztery aspekty:
1) Pojazdy
(...)

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14363+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne
Data publikacji 22-02-2019
Data wycofania 20-01-2023
Liczba stron 199
Grupa cenowa XD
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14363:2016+A1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14363:2016-04 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 14363+A2:2023-01 - wersja angielska