PN-EN 14078:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w olejach napędowych lub lekkich olejach opałowych z zastosowaniem spektrometrii absorpcyjnej w zakresie średniej podczerwieni, którą stosuje się dla trzech zakresów pomiaru zawartości FAME:

zakres A: dla zawartości FAME od około 0,05 % (V/V) do około 3 % (V/V)
zakres B: dla zawartości FAME od około 3 % (V/V) do około 20 % (V/V),
zakres C: dla zawartości FAME od około 20 % (V/V) do około 50 % (V/V).

W zasadzie, próbki o wyższej zawartości FAME również mogą być analizowane - po rozcieńczeniu - jednakże obecnie brak jest dostępnych danych dotyczących precyzji wyników poza wskazanym zakresem.

Niniejsza metoda została sprawdzona w zastosowaniu do próbek zawierających FAME zgodne z EN 14214. Wiarygodne wyniki ilościowe uzyskuje się tylko w przypadku, gdy badane próbki nie zawierają znaczących ilości składników zakłócających oznaczanie, szczególnie estrów i innych związków karbonylowych, które mogą dawać pasma absorpcji w obszarze widma wykorzystywanego w ilościowym oznaczaniu zawartości FAME. W przypadku obecności takich zakłócających składników, można oczekiwać, że wyniki uzyskiwane tą metodą będą zawyżone.

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej termin „% (V/V)” jest używany do wyrażania ułamka objętościowego (φ) substancji w procentach.

UWAGA 2 Do przeliczenia jednostki gramy FAME na litr (g FAME/l) na ułamek objętościowy stosuje się stałą wartość gęstości FAME równą 883,0 kg/m3.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów, czynności i wyposażenia. W niniejszej normie nie zostały zawarte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Osoba stosująca procedury zawarte w niniejszej normie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za wcześniejsze określenie ograniczeń właściwego jej zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14078:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 14078:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14078:2011 - wersja polska
ICS 75.160.20