PN-ISO 3987:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie popiołu siarczanowego w olejach smarowych i dodatkach

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano procedurę oznaczania popiołu siarczanowego jako ułamek masowy wyrażony w procentach, w nieużywanych olejach smarowych zawierających dodatki oraz
w koncentratach dodatków używanych do komponowania olejów. Dodatki te zawierają zwykle jeden lub więcej z następujących metali: bar, wapń, magnez, cynk, potas, sód i cyna. Pierwiastki takie jak siarka, fosfor i chlor mogą być również obecne w postaci związanej.

Zastosowanie niniejszej procedury do oznaczania zawartości popiołu siarczanowego poniżej 0,02 % (m/m) ograniczone jest do olejów zawierających dodatki bezpopiołowe. Dolną granicą stosowalności procedury jest 0,005 % (m/m) popiołu siarczanowego.

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej terminy „% (m/m)” i „% (V/V)” są używane do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego substancji.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do badania zużytych olejów silnikowych zawierających ołów ani nie jest zalecana do badania olejów smarowych bez dodatków, dla których odpowiednia jest ISO 6245 [1].

UWAGA 2 Wykazano, że magnez nie reaguje w taki sam sposób jak metale alkaliczne w niniejszej procedurze. Jeżeli obecne są dodatki magnezowe, wskazana jest, ostrożność podczas interpretacji danych.

UWAGA 3 Wykazano, że dla próbek zawierających molibden można otrzymywać zaniżone wyniki, ponieważ związki molibdenu nie są w pełni odzyskiwane w temperaturze spopielenia.

Popiół siarczanowy można wykorzystać do określenia stężenia znanych dodatków zawierających metale
w nieużywanych olejach smarowych. Gdy fosfor jest nieobecny, bar, wapń, magnez, sód i potas przereagowują do siarczanów, a cyna(IV) i cynk - do tlenków.

UWAGA 4 Ponieważ siarczan cynku, w temperaturze zapłonu określonej w procedurze, rozkłada się powoli do tlenku, próbki zawierające cynk mogą dawać zmienne wyniki, jeżeli siarczan cynku nie przereagował całkowicie do tlenku.

Siarka i chlor nie przeszkadzają w oznaczaniu, ale gdy wraz z metalami obecny jest fosfor, pozostaje on częściowo lub całkowicie w popiele siarczanowym w postaci fosforanów metali.

UWAGA 5 Badanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) odpowiadających wymaganiom EN 14213 [2] i EN 14214 [3], przy użyciu niniejszej Normy Międzynarodowej, przedstawiono tak aby spełnić precyzję tych norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3987:2014-05 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie popiołu siarczanowego w olejach smarowych i dodatkach
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 3987:2010 [IDT], ISO 3987:2010/Cor 1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3987:2005 - wersja polska
ICS 75.100