PN-EN 12662:2014-05 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach, olejach napędowych oraz estrach metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania zawartości substancji nierozpuszczalnych, nazywanych zanieczyszczeniem całkowitym, w średnich destylatach, w oleju napędowym zawierającym do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i w czystych FAME. Zakres roboczy wynosi od 12 mg/kg do 30 mg/kg i został ustanowiony w badaniach międzylaboratoryjnych z zastosowaniem EN ISO 4259 [1].

Niniejszą Normę Europejską stosuje się głównie do produktów o lepkości kinematycznej nieprzekraczającej 8 mm2/s w temperaturze 20 ºC lub 5 mm2/s w temperaturze 40 ºC, np. olejów napędowych określonych w EN 590 [2] oraz FAME jak w EN 14214 [3].

Niniejszą metodę badania można stosować do olejów napędowych zawierających powyżej 30 % (V/V) FAME i do produktów naftowych o lepkości kinematycznej przekraczającej 8 mm2/s w temperaturze 20 ºC lub 5 mm2/s w temperaturze 40 ºC, chociaż w tym przypadku precyzja metody badania nie została określona.

UWAGA 1 Nadmierne zanieczyszczenia w układzie paliwowym mogą powodować przedwczesne blokowanie filtrów i/lub uszkodzenia elementów konstrukcyjnych pojazdu, w związku z czym ich obecność jest niepożądana.

UWAGA 2 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, termin „% (V/V)" oznacza ułamek objętościowy materiału wyrażony w procentach, φ.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza norma nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Ograniczone stosowanie PN-EN 12662:2014-05 w zakresie oznaczania całkowitej zawartości zanieczyszczeń w FAME (B100) – patrz Komunikat Nr 2/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 września 2015 r.
Numer PN-EN 12662:2014-05 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach, olejach napędowych oraz estrach metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 12-05-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 12662:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12662:2009/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN 12662:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20, 75.160.40