PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62368 ma zastosowanie do bezpieczeństwa elektrycznych i elektronicznych urządzeń w dziedzinie fonicznej, wizyjnej, technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz maszyn biurowych i biznesowych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 600 V. Dokument ten nie zawiera wymagań dotyczących charakterystyki pracy i funkcjonalności urządzeń.

UWAGA 1 Przykłady urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu są podane w Załączniku A.

UWAGA 2 Napięcie znamionowe 600 V uważa się za obejmujące urządzenia o napięciu znamionowym 400/690 V.

Niniejszy dokument ma również zastosowanie do:
- części i podzespołów przeznaczonych do wbudowania w to urządzenie. Takie części składowe i podzespoły nie muszą spełniać wszystkich wymagań niniejszego dokumentu, pod warunkiem że kompletne wyposażenie, zawierające takie części składowe i podzespoły, jest zgodne;
- zasilacze zewnętrzne przeznaczone do zasilania innych urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu;
- akcesoria przeznaczone do stosowania z wyposażeniem objętym zakresem niniejszego dokumentu;
- duże urządzenia zainstalowane w strefach o ograniczonym dostępie. W odniesieniu do sprzętu o dużych rozmiarach mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania; oraz
- sprzęt do użytku w regionach tropikalnych.

Niniejszy dokument zawiera również wymagania dotyczące urządzeń fonicznych/wizyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych przeznaczonych do instalacji na zewnątrz budynków. Wymagania dotyczące sprzętu zewnętrznego mają również zastosowanie, w stosownych przypadkach, do obudów zewnętrznych nadających się do bezpośredniej instalacji w terenie i dostarczanych w celu obudowy urządzeń fonicznych-wizyjnych oraz urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej przeznaczonych do instalacji na zewnątrz budynków. Szczególne wymagania konstrukcyjne nieuwzględnione w innym miejscu niniejszego dokumentu znajdują się w Załączniku Y.

Każda instalacja może mieć szczególne wymagania. Ponadto, wymagania dotyczące ochrony urządzeń zewnętrznych przed skutkami bezpośrednich uderzeń piorunów nie są objęte niniejszym dokumentem.

UWAGA 3 Aby uzyskać informacje na ten temat, patrz IEC 62305-1.

Dokument ten zakłada maksymalną wysokość 2 000 m, chyba że producent określił inaczej. Dodatkowe wymagania dla urządzeń mających możliwość zasilania prądem stałym za pomocą powszechnie stosowanych kabli komunikacyjnych, takich jak USB lub Ethernet (PoE), są podane w normie IEC 62368-3. Norma IEC 62368-3 nie ma zastosowania do tego typu urządzeń:
- urządzeń dostarczających zasilanie za pomocą zastrzeżonych złączy; lub
- sprzęt wykorzystujący zastrzeżony protokół wyboru zasilania.

Dokument ten określa zabezpieczenia dla zwykłych osób, osób poinstruowanych i osób wykwalifikowanych. Dodatkowe wymagania mogą mieć zastosowanie do sprzętu, który jest wyraźnie zaprojektowany lub przeznaczony do użytku przez dzieci lub jest szczególnie atrakcyjny dla dzieci.

UWAGA 4 W Australii praca wykonywana przez osobę poinstruowaną lub osobę wykwalifikowaną może wymagać formalnego uzyskania licencji od organów regulacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 418,40  PLN Z VAT: 514,63  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 18-11-2020
Liczba stron 388
Grupa cenowa XJ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62368-1:2020 [IDT], IEC 62368-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60950-23:2007 - wersja polska, PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 60950-23:2007/AC:2009 - wersja polska, PN-EN 62368-1:2015-03 - wersja angielska, PN-EN 62368-1:2015-03/AC1:2016-01 - wersja angielska, PN-EN 62368-1:2015-03/A11:2017-09 - wersja angielska, PN-EN 62368-1:2015-03/AC:2017-12 - wersja angielska, PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03 - wersja angielska
ICS 33.160.01, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12E, PN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01E