PN-EN IEC 60934:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wyłączniki do urządzeń (CBE)

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do łączników mechanizmowych, zaprojektowanych jako „wyłączniki do urządzeń” (CBE) do zastosowań domowych i podobnych. Wyłączniki CBE zgodne z niniejszym dokumentem są przeznaczone do zabezpieczenia obwodów w urządzeniach elektrycznych, łącznie z ich elementami (np. silnikami, transformatorami, okablowaniem wewnętrznym). Niniejszy dokument obejmuje również wyłączniki CBE przeznaczone do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych w przypadku obniżenia się napięcia i/lub przepięcia.
Niniejszy dokument obejmuje także wyłączniki CBE, które są odpowiednie do izolowania.
UWAGA Termin „urządzenie” obejmuje przyrządy i sprzęt.
Wyłączniki CBE nie mają zastosowania do zabezpieczenia przetężeniowego instalacji okablowania budynków.
Wyłączniki CBE według niniejszego dokumentu mają:
– napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V a.c. (między fazami) i/lub d.c. nieprzekraczające 250 V;
– prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A;
– zdolność zwarciową (Icn) co najmniej 6 x In (dla typu a.c.) i 4 x In (dla typu d.c.), ale nieprzekraczający 3 000 A.
Wyłączniki CBE mogą mieć prąd znamionowy zwarciowy umowny (Inc) w powiązaniu z określonym zabezpieczeniem zwarciowym (SCPD). Przewodnik dotyczący koordynacji wyłączników CBE z zabezpieczeniem SCPD związanym z tym samym obwodem podano w Załączniku F.
Dla wyłączników CBE o stopniu ochrony wyższym niż IP20 według IEC 60529, do stosowania w miejscach, w których dominują niebezpieczne warunki środowiskowe (np. nadmierna wilgotność, ciepło lub zimno albo osadzanie kurzu) oraz w miejscach niebezpiecznych (np. gdzie mogą się zdarzyć wybuchy), mogą być wymagane specjalne konstrukcje.
Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne wymagania, do zapewnienia zgodności z charakterystykami działania wyłączników, których sprawdzenie jest wymagane w badaniach typu. Zawiera również szczegóły w odniesieniu do wymagań dotyczących badań oraz metod badania, niezbędnych do zapewnienia powtarzalności wyników badań.
Niniejszy dokument stanowi:
a) charakterystyki wyłączników CBE;
b) warunki, w których CBE powinny spełnić wymagania, w odniesieniu do:
1) ich działania i zachowania w normalnych warunkach;
2) ich działania i zachowania w przypadku przeciążenia;
3) ich działania i zachowania w warunkach zwarć aż do ich znamionowej zdolności zwarciowej;
4) ich właściwości dielektryczne;
c) badania mające na celu potwierdzenia, że warunki oraz metody, które były przyjęte do badań zostały spełnione;
d) dane do oznaczania na urządzeniach;
e) sekwencje badań które należy przeprowadzić i liczbę próbek które należy dostarczyć do celów certyfikacji (patrz Załącznik C);
f) badania wyrobu, które należy wykonać w celu wykrycia nieakceptowalnych zmian materiałowych lub produkcyjnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo (patrz Załącznik I).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60934:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki do urządzeń (CBE)
Data publikacji 17-12-2019
Liczba stron 128
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 60934:2019 [IDT], IEC 60934:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60934:2004 - wersja polska, PN-EN 60934:2004/A1:2012 - wersja polska, PN-EN 60934:2004/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN 60934:2004/A2:2013-07 - wersja angielska
ICS 29.120.40, 29.120.50