PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62232:2023-07 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka

Zakres

Niniejszy dokument podaje metody wyznaczania natężenia pola o częstotliwości radiowej (RF) i Specyficznego Współczynnika Absorpcji (SAR) w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych (RBS) w celu oceny poziomu ekspozycji człowieka.
Niniejszy dokument:
a) dotyczy promieniowania RBS, nadawanego z jednej lub wielu anten na jednej lub wielu częstotliwościach w zakresie częstotliwości od 110 MHz do 100 GHz;
b) rozpatruje wpływ innych źródeł w otoczeniu RBS na ekspozycję na pola RF co najmniej w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz;
c) określa metody stosowane do oceny ekspozycji na pola RF dla oceny zgodności zastosowań, a mianowicie:
1) zgodność wyrobu – określenie dla wyrobu RBS granic obszaru zgodności z wartościami dopuszczalnymi przed wprowadzeniem go na rynek;
2) zgodność instalacji produktu – określenia całkowitych poziomów ekspozycji RF od wyrobu RBS i innych źródeł promieniowania w otoczeniu RBS i w obszarach dostępnych dla ludzi, przed wprowadzeniem wyrobu do użytkowania;
3) ocena ekspozycji RF w miejscu zainstalowania – metody przeprowadzania pomiaru poziomów ekspozycji RF w miejscu zainstalowania w otoczeniu instalacji RBS po tym jak wyrób został oddany do eksploatacji;
d) podaje szereg metod pomiaru oraz obliczeń natężenia pola RF i SAR wraz z wytycznymi dotyczącymi zakresu ich stosowania do celów oceny RBS zarówno po ich zainstalowaniu jak i w trakcie badań laboratoryjnych;
e) opisuje, jak kontrolerzy z wystarczającym poziomem wiedzy, ustalają szczegóły własnych procedur oceny odpowiednich dla swoich celów;
f) zawiera wytyczne dotyczące sposobu opisywania, interpretacji i porównywania wyników z różnych metodologii oceny oraz, tam gdzie wymaga tego cel oceny, określa i uzasadnia sposób podejmowania decyzji dotyczącej zgodności z dopuszczalnymi poziomami promieniowania;
g) zawiera krótkie opisy przykładów ocen ekspozycji zawartych w Raporcie Technicznym IEC TR 62669.

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 18-11-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka
Data publikacji 15-01-2018
Data wycofania 07-07-2023
Liczba stron 250
Grupa cenowa XF
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62232:2017 [IDT], IEC 62232:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50383:2011/AC:2013-08 - wersja polska, PN-EN 50400:2006 - wersja angielska, PN-EN 50492:2009 - wersja polska, PN-EN 50492:2009/A1:2014-05 - wersja angielska, PN-EN 50383:2011 - wersja angielska, PN-EN 50400:2006/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 50492:2009/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 50383:2011/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 50400:2006/A1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 50492:2009 - wersja angielska,
ICS 17.240, 33.070.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62232:2023-07 - wersja angielska