PN-EN IEC 62232:2023-07 - wersja angielska

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN
Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka

Zakres

Niniejszy dokument podaje metody wyznaczania natężenia pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych RF, gęstości mocy i specyficznego współczynnika absorpcji (SAR) w otoczeniu stacji bazowych (BS) w celu oceny poziomu ekspozycji człowieka.
Niniejszy dokument:
a) dotyczy promieniowania użytecznego BS, nadawanego z jednej lub wielu anten, na jednej lub wielu częstotliwościach w zakresie częstotliwości od 110 MHz do 300 GHz;
b) rozpatruje wpływ źródeł zewnętrznych w otoczeniu BS na ekspozycję na pola RF co najmniej w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz;
c) określa metody stosowane do oceny ekspozycji na pola RF dla oceny zgodności zastosowań, a mianowicie:
1) zgodność wyrobu – określenie granic obszaru zgodności z wartościami dopuszczalnymi dla produktu BS przed wprowadzeniem go na rynek;
2) zgodność wyrobu do instalacji – określenie całkowitych poziomów ekspozycji na pola RF od wyrobu BS i innych źródeł promieniowania w obszarach dostępnych dla ludzi, przed wprowadzeniem wyrobu do eksploatacji;
3) ocena ekspozycji na pola RF w miejscu zainstalowania – metody przeprowadzania pomiaru poziomów ekspozycji na pola RF w otoczeniu miejsca instalacji BS po oddaniu wyrobu do eksploatacji;
d) określa sposób przeprowadzania oceny ekspozycji na pola RF w oparciu o faktyczne maksymalne poziomy ekspozycji;
e) opisuje szereg metod pomiaru oraz obliczeń natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR wraz z wytycznymi dotyczącymi zakresu ich stosowania do celów oceny BS zarówno po ich zainstalowaniu jak i w trakcie badań laboratoryjnych;
f) opisuje, jak kontrolujący ustalają szczegóły własnych procedur oceny odpowiednich dla swoich celów;
g) przedstawia wytyczne dotyczące sposobu opisywania, interpretacji i porównywania wyników z różnych metodologii oceny oraz, tam gdzie wymaga tego cel oceny, określa i uzasadnia sposób podejmowania decyzji dotyczącej zgodności z poziomami dopuszczalnymi;
h) przedstawia metody oceny ekspozycji na pola RF od BS wykorzystujących technologie wąskich wiązek promieniowania o sterowanym i zmiennym w czasie kierunku promieniowania, takich jak new radio (NR) BS wykorzystujących technologię bardzo wielu wejść i wielu wyjść (MIMO).
UWAGA 1 Studia przypadków praktycznego wdrożenia normy są podane jako przykłady w towarzyszącym Raporcie Technicznym IEC TR 62669:2019.
UWAGA 2 Mimo iż obecne typy wyrobów BS zostały określone na zakres częstotliwości do 200 GHz, także dla wyższych częstotliwości do 300 GHz są zgodne z odpowiednimi poziomami dopuszczalnymi ekspozycji.
UWAGA 3 Dolna częstotliwość rozważana dla źródeł zewnętrznych, 100 kHz, pochodzi z ICNIRP-1998 i ICNIRP-2020. Jednakże niektóre obowiązujące wytyczne dotyczące ekspozycji wymagają, aby pola zewnętrzne były oceniane już przy częstotliwości 3 kHz, np. Safety Code 6 i norma IEEE C95.1-2019.
UWAGA 4 Specyfikacja odpowiednich środków zapobiegających nadmiernej ekspozycji na pola RF, takich jak odpowiednie oznakowanie, kontrola dostępu i szkolenia, wykracza poza zakres niniejszego dokumentu. Możliwe jest odwołanie się do obowiązujących przepisów lub zalecanych praktyk dotyczących tej tematyki.
UWAGA 5 Chociaż niniejszy dokument opiera się na obecnym międzynarodowym konsensusie dotyczącym najlepszej praktyki inżynierskiej w zakresie oceny zgodności ekspozycji na pola RF z obowiązującymi poziomami dopuszczalnymi, możliwe jest, że krajowe agencje regulacyjne określają inne wymagania. Jednostka przeprowadzająca ocenę ekspozycji na pola RF musi być świadoma obowiązujących przepisów.

* wymagane pola

Bez VAT: 394,10  PLN Z VAT: 484,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62232:2023-07 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka
Data publikacji 07-07-2023
Liczba stron 352
Grupa cenowa XH
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 62232:2022 [IDT], IEC 62232:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska
ICS 17.240, 13.280