PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych i komponentów Ex o rodzaju zabezpieczenia: budowa wzmocniona „e”, przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych.
Urządzenia elektryczne i komponenty Ex o budowie wzmocnionej „e” mają albo:
a) poziom zabezpieczenia „eb” (EPL ‘Mb’ lub ‘Gb’); albo
b) poziom zabezpieczenia „ec” (EPL ‘Gc’)
Poziom zabezpieczenia „eb” dotyczy przyłączeń, przewodników, uzwojeń, lamp i baterii, ale nie dotyczy półprzewodników lub kondensatorów elektrolitycznych.
UWAGA 1 Stosowanie podzespołów elektronicznych takich jak półprzewodniki, kondensatory elektrolityczne jest wyłączone z poziomu zabezpieczenia „eb” ponieważ spodziewane awarie mogłyby powodować przegrzania, łuki elektryczne i iskry w przypadku braku wewnętrznych odległości oddzielających. Stosowanie takich odległości przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalności podzespołów elektronicznych jest niepraktyczne.
Poziom zabezpieczenia „ec” dotyczy przyłączeń, przewodników, uzwojeń, lamp i baterii; w tym półprzewodników i kondensatorów elektrolitycznych.
UWAGA 2 Stosowanie podzespołów elektronicznych takich jak półprzewodniki, kondensatory elektrolityczne jest dozwolone w poziomie zabezpieczenia „ec” ponieważ są one odpowiednio dobierane do normalnych warunków użytkowania jak i do spodziewanych typowych zastosowań i raczej nie wywołują przegrzewania, łuków elektrycznych i iskier. Choć wymagania dotyczące odległości oddzielających nie są stosowane w konstrukcji wewnętrznej, dostępne na rynku podzespoły elektroniczne są zazwyczaj odpowiednie, jeżeli stosuje się zewnętrzne odległości oddzielające.
Wymagania niniejszej normy dotyczą obydwu poziomów zabezpieczenia chyba że w treści określono inaczej.
W przypadku poziomu zabezpieczenia „eb” niniejsza norma ma zastosowanie dla urządzeń elektrycznych o wartości skutecznej napięcia znamionowego, prądu stałego lub zmiennego, nie przekraczającej 11kV.
W przypadku poziomu zabezpieczenia „ec”, niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych o wartości skutecznej napięcia znamionowego, prądu stałego lub zmiennego, nie przekraczającej 15kV.
UWAGA 3 Uważa się że prądy zwarciowe płynące w głównych obwodach przez przyłączenia o budowie wzmocnionej nie powodują znaczącego zagrożenia zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej ponieważ siły generowane przez prądy zwarciowe przemieszczają przyłączenia. Typowe normy przemysłowe wymagają rozpatrzenia efektów krótkotrwałego wystąpienia prądów o wysokim natężeniu. Obecność gazowej atmosfery wybuchowej nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo przyłączenia.
UWAGA 4 Uważa się iż jakiekolwiek krótkotrwałe emisje ciepła wynikające z wzrostów natężenia prądu ponad wartości znamionowe, jak te występujące podczas rozruchu silnika, nie wywołują znaczącego zagrożenia zapłonu gazowej atmosfery wybuchowej z racji krótkotrwałości zjawiska oraz występującej w czasie jego trwania konwekcji.
UWAGA 5 Przyłączenia i oprzewodowanie wysokiego napięcia (>1kV) mogą generować wyładowania będące źródłem zapłonu. Zwykle zwiększa się odległości do powierzchni uziemiających lub innych przyłączeń oraz zapewnia odpowiednie wysokonapięciowe zwalniacze zacisków.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje podstawowe wymagania IEC 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań niniejszej normy z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Data publikacji 10-02-2016
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-7:2015 [IDT], IEC 60079-7:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03E