• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN 60079-10-2:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 dotyczy identyfikacji i klasyfikacji przestrzeni, w których występują nawarstwienia pyłu palnego i pyłowe atmosfery wybuchowe, dokonywanych dla odpowiedniej oceny źródeł zapłonu w takich przestrzeniach.
W niniejszej normie atmosfery wybuchowe zawierające pył wybuchowy oraz nawarstwienia pyłu palnego są rozpatrywane osobno. W Rozdziale 4 opisano klasyfikację przestrzeni zawierających tumany pyłu oraz jego nawarstwienia będące potencjalnym źródłem wzniecania.
W Rozdziale 7 opisano inne ogólne zagadnienia związane z nawarstwieniami pyłu.
Podane w niniejszej normie przykłady bazują na systemach skutecznego sprzątania wprowadzonych do zakładów przemysłowych w celu zapobiegania nawarstwianiu się pyłu. Klasyfikacja obejmuje przestrzenie nie sprzątane, w których możliwe jest powstawanie wybuchowych tumanów pyłu z jego nawarstwień.
Regułami niniejszej normy można kierować się również w przypadku gdy zagrożenie stanowią włókna lub inne cząstki lotne.
Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania tam gdzie może wystąpić narażenie związane z występowaniem pyłowych atmosfer wybuchowych lub nawarstwień pyłu palnego w normalnych warunkach atmosferycznych.
Norma nie ma zastosowania do:
- podziemnych wyrobisk zakładów górniczych;
- pyłów z materiałów wybuchowych które do zapłonu nie wymagają obecności atmosferycznego tlenu, substancji samozapalnych, materiałów pędnych i pirotechnicznych, amunicji, nadtlenków, utleniaczy, pierwiastków lub składników substancji reagujących z wodą, lub innych podobnych materiałów;
- katastrof wykraczających poza przyjęte w niniejszej normie określenie sytuacji anormalnej;
- zagrożenia wynikającego z emisji gazu toksycznego z pyłu.
Niniejsza norma nie dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem gazów lub par palnych lecz jej reguły mogą być stosowane do oceny mieszanin hybrydowych (patrz także IEC 60079-10-1).
Uwaga Dodatkowe informacje dotyczące mieszanin hybrydowych podano w Załączniku C.
Niniejsza norma nie bierze pod uwagę uszkodzeń wywołanych przez pożar lub eksplozję.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-10-2:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe
Data publikacji 11-06-2015
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-10-2:2015 [IDT], IEC 60079-10-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-10-2:2009 - wersja angielska
ICS 29.260.20