PN-EN 60079-10-1:2016-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 dotyczy klasyfikacji przestrzeni, w których mogą wystąpić zagrożenia związane z obecnością palnych gazów lub par, i może być stosowana jako podstawa dla odpowiedniego doboru i instalacji urządzeń przeznaczonych do stosowania w zagrożonych przestrzeniach.
Norma przeznaczona jest do stosowania tam, gdzie może występować zagrożenie zapłonem spowodowane występowaniem gazów lub par palnych, w mieszaninach z powietrzem, ale nie ma zastosowania do:
a) kopalń zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego (metanu);
b) produkcji i przetwarzania materiałów wybuchowych;
c) katastrof lub rzadkich awarii wykraczających poza przyjęte w niniejszej normie określenie sytuacji anormalnej (patrz 3.7. i 3.7.4);
d) pomieszczeń wykorzystywanych do celów medycznych;
e) instalacji komercyjnych i przemysłowych, w których stosowany jest gaz palny pod niskim ciśnieniem np. do gotowania, podgrzewania wody itp., tam gdzie instalacja jest zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczącymi używania gazu;
f) pomieszczeniach domowych;
g) tam gdzie może wystąpić zagrożenie związane z wystąpieniem palnych pyłów lub lotnych cząstek, lecz zasady mogą być stosowane do oceny mieszaniny hybrydowej (patrz także IEC 60079-10-2);
UWAGA Dodatkowe porady dotyczące mieszanin hybrydowych podano w Załączniku G.
Palne mgły mogą powstawać lub być obecne w tym samym czasie co pary palne. W takim przypadku bezpośrednie stosowanie zasad podanych w niniejszej normie może nie być odpowiednie.
Palne mgły mogą się również tworzyć, gdy ciecze, z uwagi na ich temperaturę zapłonu, nie stanowiące zagrożenia w rozumieniu niniejszej normy, zostaną uwolnione pod ciśnieniem. W takich przypadkach, klasyfikacje i szczegóły podane w niniejszej normie nie mają zastosowania. Informacje dotyczące palnych mgieł podano w Załączniku G.
W niniejszej normie przyjęto, iż przestrzeń jest obszarem trójwymiarowym.
Warunki atmosferyczne zawierają odchylenia powyżej i poniżej poziomów odniesienia 101,3 kPa (1 013 mbar) i 20 °C (293 K), lecz przyjęto, iż ma to pomijalny wpływ na właściwości wybuchowe substancji palnych.
W każdym zakładzie, niezależnie od jego wielkości, mogą występować liczne źródła zapłonu nie związane z działającymi w nim urządzeniami. Konieczne jest stosowanie uwzględniających to odpowiednich środków ostrożności. Niniejsza norma może być z odpowiednią rozważnością stosowana do innych źródeł zapłonu.
Niniejsza norma nie bierze pod uwagę konsekwencji zapłonu atmosfery wybuchowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-10-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe
Data publikacji 19-02-2016
Data wycofania 02-09-2021
Liczba stron 118
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-10-1:2015 [IDT], IEC 60079-10-1:2015 [IDT], IEC 60079-10-1:2015/COR1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-10-1:2009 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angielska