PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 dotyczy klasyfikacji przestrzeni, w których mogą wystąpić zagrożenia palnymi gazami lub parami, może więc być wykorzystywana jako podstawa wsparcia prawidłowego projektowania, budowy, obsługi i konserwacji urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych.
Przeznaczona jest do stosowania wszędzie tam, gdzie może występować zagrożenie powstania zapłonu na skutek obecności palnego gazu lub pary zmieszanej z powietrzem, ale nie dotyczy:
a) kopalń zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego;
b) przetwarzania i produkcji materiałów wybuchowych;
c) katastroficznych lub rzadkich awarii, które wykraczają poza koncepcję normalności, o której mowa w niniejszej normie (patrz 3.7.3 i 4.5);
d) pomieszczeń wykorzystywanych do celów medycznych;
e) lokali mieszkalnych;
f) miejsc, w których może wystąpić zagrożenie ze względu na obecność pyłów palnych lub palnych unoszących się cząstek, ale zasady mogą być stosowane podczas oceny mieszanin hybrydowych (patrz również IEC 60079-10-2).
UWAGA Dodatkowe wskazówki dotyczące mieszanin hybrydowych podano w Załączniku I.
Palne mgły mogą powstać lub występować w tym samym czasie co palne pary. W takim przypadku ścisłe zastosowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może nie być odpowiednie. Palne mgły mogą również powstać, gdy ciecze, które ze względu na wysoką temperaturę zapłonu nie są uważane za niebezpieczne, uwalniane są pod ciśnieniem. W takich przypadkach klasyfikowanie i szczegóły podane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania. Informacje na temat palnych mgieł podano w Załączniku G.
Na potrzeby niniejszego dokumentu przestrzeń jest trójwymiarowym regionem lub obszarem.
Warunki atmosferyczne obejmują zmiany powyżej i poniżej poziomów odniesienia: ciśnienia 101,3 kPa (1 013 mbar) i temperatury 20 °C (293 K), pod warunkiem że zmiany mają nieistotny wpływ na właściwości wybuchowe substancji palnych.
W każdym miejscu, niezależnie od jego wielkości, oprócz źródeł zapłonu związanych z urządzeniami, może być wiele innych źródeł zapłonu. W tym kontekście, aby zapewnić bezpieczeństwo, konieczne będą odpowiednie środki ostrożności. Niniejsza norma może być stosowana do oceny innych źródeł zapłonu, ale w niektórych zastosowaniach może być również konieczne rozważenie innych środków ochronnych. Np. przy rozpatrywaniu pozwolenia na prace mogą mieć zastosowanie większe odległości w przypadku otwartego ognia.
Niniejszy dokument nie uwzględnia skutków zapłonu atmosfery wybuchowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy strefa jest tak mała, że gdy zapłon wystąpi, miałoby to pomijalne konsekwencje (patrz 3.3.8 i 4.4.2).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe
Data publikacji 02-09-2021
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN IEC 60079-10-1:2021 [IDT], IEC 60079-10-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-10-1:2016-02 - wersja angielska
ICS 29.260.20