PN-EN 378-1:2017-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 378-1+A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziębniczych.
Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
W niniejszej część EN 378 określono klasyfikacje i kryteria wyboru mające zastosowanie do instalacji ziębniczych. Niniejsza klasyfikacja i kryteria wyboru wykorzystane są w częściach 2, 3 i 4.
Niniejsza norma ma zastosowanie do:
a)instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np ISO 13043;
b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania;
c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych;
d) wymiana części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań;
Instalacje wykorzystujące inne czynniki ziębnicze niż wymienione w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej nie są objęte niniejszą normą.
W Załączniku C określono sposób wyznaczenia ilość czynnika ziębniczego dla danej przestrzeni, która po przekroczeniu wymaga dodatkowych środków ochronnych w celu zmniejszenia ryzyka.
W Załączniku E określono kryteria w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla różnych czynników ziębniczych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania jako Normy Europejskiej z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji instalacji, które zostały wprowadzone w życie po opublikowaniu.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji ziębniczych, powiększania ich lub modyfikacji już istniejących instalacji, a dla istniejących instalacji stacjonarnych, są przenoszone do i eksploatowane w innym miejscu.
Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku dostosowania instalacji do innego rodzaju czynnika ziębniczego, w którym to przypadku zgodności z odpowiednimi rozdziałami części normy 1 do 4 powinna być zweryfikowana.
Normy wyrobu obejmujące bezpieczeństwo instalacji ziębniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam temat.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-1:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Data publikacji 03-03-2017
Data wycofania 17-03-2021
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 378-1+A2:2012 - wersja angielska
ICS 01.040.27, 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 378-1+A1:2021-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11E