PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa osób i mienia, zawarto wytyczne dotyczące ochrony środowiska oraz podano procedury dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy instalacji ziębniczych oraz odzysku czynników ziebniczych.
Termin „instalacje ziębnicze” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Niniejsza Część 2 niniejszej normy dotyczy projektowania, wykonywania i montażu instalacji ziębniczych łącznie z rurociągami, częściami składowymi i materiałami. Obejmuje również wyposażenie pomocnicze bezpośrednio związane z tymi instalacjami nie objęte EN 378-1, EN 378-3 lub EN 378-4. Określono w niej także wymagania dotyczące badania, odbioru, znakowania i dokumentowania tych instalacji. Wykluczono wymagania dla obiegów pośredniczących w przekazywaniu ciepła z wyjątkiem jakichkolwiek środków ochronnych związanych z instalacją ziębniczą. Wyposażenie pomocnicze na przykład obejmuje wentylatory i silnik wentylatora, silnik elektryczny i napęd w instalacjach z otwartymi sprężarkami.
Niniejsza norma ma zastosowanie do:
a)instalacji ziębniczych wszystkich wielkości, stacjonarnych i przewoźnych, z wyjątkiem układów klimatyzacyjnych pojazdów objętych określonymi normami np. ISO 13043;
b) instalacji pośredniego ziębienia lub ogrzewania;
c) umiejscowienia tych instalacji ziębniczych;
d) wymiana części i komponentów wymienianych po przyjęciu niniejszej normy, jeśli nie są one identyczne pod względem funkcji i wymagań;
Instalacje wykorzystujące czynniki ziębnicze inne niż wymienione w Załączniku E do EN 378-1:2016 nie są objęte niniejszą normą.
Niniejszą normą nie objęto towarów przechowywanych.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji ziębniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed dniem jej opublikowania jako Normy Europejskiej z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji instalacji, które zostały wprowadzone w życie po opublikowaniu.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji ziębniczych, powiększania ich lub modyfikacji już istniejących instalacji, a dla istniejących instalacji stacjonarnych, są przenoszone do i eksploatowane w innym miejscu.
Niniejsza norma ma również zastosowanie w przypadku dostosowania instalacji do innego rodzaju czynnika ziębniczego, w którym to przypadku zgodności z odpowiednimi rozdziałami części normy 1 do 4 powinna być zweryfikowana.
Normy wyrobu obejmujące bezpieczeństwo instalacji ziębniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam temat.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
Data publikacji 03-03-2017
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 378-2+A2:2012 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200
Elementy dodatkowe PN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11E