PN-EN 378-4+A1:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.
Termin „instalacja chłodnicza” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.
Niniejsza norma ma zastosowanie:
a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów łącznie z pompami ciepła;
b) do pośrednich instalacji chłodzenia lub ogrzewania;
c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.
Niniejsza norma nie obejmuje "klimatyzatorów samochodowych" skonstruowanych zgodnie z normami wyrobu, takimi jak ISO 13043.
Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione
w EN 378-1:2016, Załącznik E, chyba że zostały przypisane do klasy bezpieczeństwa zgodnie z ISO 817.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do przechowywanych towarów.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem dodatków i modyfikacji systemu, które zostały wprowadzone po jej publikacji.
Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, dodatków lub modyfikacji już istniejących systemów oraz do istniejących systemów stacjonarnych, przeniesionych i obsługiwanych w nowym miejscu.
Niniejsza norma ma zastosowanie również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku należy ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części 1 do 4 niniejszej normy.
W niniejszej Części 4 Normy Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i aspektów środowiskowych związanych z eksploatacją, konserwacją i naprawą instalacji chłodniczych oraz odzyskiem, ponownym użyciem i usuwaniem wszystkich rodzajów czynników chłodniczych, olejów chłodniczych, płynów pośredniczących, instalacji chłodniczych i ich części.
Wymagania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka obrażeń osób oraz szkód materialnych i środowiskowych wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi lub z zanieczyszczeniami prowadzącymi do awarii systemu i wynikającej z niej emisji czynnika chłodniczego.
Podrozdziały 4, 5.1.1 do 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 i 6.6 niniejszej Normy Europejskiej nie mają zastosowania do systemów jednolitych z przewodem zasilającym, które są fabrycznie zamknięte i zgodne z normą wieloczęściową EN 60335

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 378-4+A1:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
Data publikacji 18-12-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 378-4:2016+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 378-4:2017-03 - wersja angielska, PN-EN 378-4:2017-03 - wersja polska, PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07 - wersja angielska
ICS 27.080, 27.200