PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1852-1+A1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Zakres

W niniejszej części EN 1852 określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wytłaczanymi z tego samego tworzywa/według tej samej receptury w przekroju ścianki, kształtek i systemu przewodów rurowych z polipropylenu (PP) a przeznaczonych do stosowania:
─ w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i
─ w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji zarówno dla zakopanych w gruncie w obrębie konstrukcji budynku (symbol obszaru zastosowania „D”), jak i poza konstrukcją budynku.

Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”.

Niniejsza norma dotyczy polipropylenu (PP) bez mineralnych modyfikatorów.

W niniejszej normie podano również parametry odnoszące się do metod badań zgodnych z normami powołanymi.

UWAGA 1 Rury wielowarstwowe o ściankach litych o różnym składzie recepturowym w przekroju ścianki i rury o spienionym rdzeniu ścianki uwzględniono w EN 13476-2 [1] (patrz także CEN ISO/TR 27165 [2]).

W niniejszej normie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy.

UWAGA 2 Nabywca lub opracowujący specyfikację są odpowiedzialni za wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.

W połączeniu z CEN/TS 1852-2 niniejsza norma jest stosowana do rur i kształtek z PP, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do podziemnych systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.

Kształtki mogą być wykonane metodą wtryskiwania lub z elementów fabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych.

UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą normą, gdy są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 14.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
Data publikacji 09-08-2019
Data wycofania 14-03-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1852-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN 1852-1:2010 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05
Zastąpiona przez PN-EN 1852-1+A1:2023-03 - wersja angielska