PN-EN 1401-1:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rur o litych ściankach z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wytłoczonych z materiału o tej samej recepturze w przekroju ścianki, kształtek i systemu przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji:
─ umieszczonych w gruncie poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i
─ umieszczonych w gruncie pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi (symbol obszaru zastosowania „UD”)
UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „U” i „UD”.
Podano również parametry do wykonania badań metodami zgodnymi z normami powołanymi.
UWAGA 2: Rury wielowarstwowe wykonane
z materiału o różnych recepturach w przekroju ścianki oraz rury ze spienionym rdzeniem są uwzględnione w EN 13476-2 [1].
W niniejszym dokumencie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz zakresy klas sztywności a także określono zalecenia dotyczące barwy.
UWAGA 3: Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań
i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek
z PVC-U, ich połączeń oraz do połączeń
z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do podziemnych bezciśnieniowych systemów rurowych do odwadniania i kanalizacji.
UWAGA 4: Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych
w Załączniku C można stosować z rurami
i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem, pod warunkiem że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów dla połączeń podanymi w Rozdziale 7
i wymaganiami podanymi w Tablicy 16.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1401-1:2019-07 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 12-10-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1401-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1401-1:2009 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05