PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszej części normy EN 1451 określono wymagania dotyczące rur o litych ściankach z polipropylenu (PP), kształtek oraz systemu przeznaczonego do:

— odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (symbol obszaru zastosowania „B”);

— stosowania w odprowadzaniu nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz konstrukcji budynków, jak i poza konstrukcją budynków (symbol obszaru zastosowania „B” lub „BD”);

Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu wyrobów „B” lub „BD”.
UWAGA 1 Do stosowania w gruncie w konstrukcji budynku przeznaczone są tylko te elementy, które są oznaczone „BD”, o wymiarach równych lub większych niż 75 mm i nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4.
Niniejsza część EN 1451 ma również zastosowanie do rur i kształtek PP oraz systemu przeznaczonych do następujących celów:
— przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków;
— instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku.

W niniejszej normie podano również parametry odnoszące się do metod badań powołanych w niniejszej normie.

W niniejszej Normie Europejskiej podano zakres wymiarów nominalnych, zakres serii rur i kształtek oraz określono zalecenia dotyczące barw.

UWAGA 2 Nabywca lub opracowujący specyfikację są odpowiedzialni za wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych, np. CEN / TR 13801 [1].

UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, gdy są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 18.

Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek oznaczonych „B”, które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków lub są umocowane do ściany na zewnątrz budynków.

Ma zastosowanie do rur i kształtek oznaczonych „BD”, które są przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz konstrukcji budynków, jak i zakopane w gruncie pod konstrukcją budynków.

Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek z PP następujących typów:

— z gładkim końcem,

— ze zintegrowanym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym,

— dla połączeń doczołowych,

przy czym kształtki mogą być produkowane metodą wtryskiwania lub z elementów fabrykowanych z rur i/lub elementów wtryskiwanych.

UWAGA 4 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w przewodach odprowadzających, rurach drenarskich i przewodach kanalizacyjnych dla systemów grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z niniejszą normą w pełni spełniają te wymagania.

UWAGA 5 Wytyczne dotyczące informacji na temat odporności chemicznej PP podano w ISO/TR 10358 [3], a dla materiałów gumowych – w ISO / TR 7620 [4].

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1451-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1451-1:2001 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.80