PN-EN 15001-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono szczegółowe wymagania dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji: "przemysłowych instalacji gazowych i urządzeń towarzyszących przy ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar," nieprzemysłowych instalacji gazowych (mieszkaniowych i w sektorze usługowo-handlowym) przy ciśnieniu roboczym większym niż 5 bar, począwszy od obsługiwanego przez operatora sieci punktu dostawy aż do wejścia do urządzenia gazowego; zwykle do wejściowego zaworu odcinającego. Niniejsza Norma Europejska obejmuje także wejściowe połączenia do urządzenia gazowego, w tym orurowanie, które nie mieści się w zakresie normy dotyczącej urządzenia gazowego. Niniejsza norma dotyczy instalacji gazowych pracujących w temperaturach otoczenia w zakresie między -20 °C i +40 °C i przy ciśnieniu roboczym do 60 bar włącznie. W warunkach roboczych przekraczających te wartości graniczne do orurowania metalowego zaleca się stosować EN 13480. Dla przemysłowych instalacji gazowych do 0,5 bar włącznie i dla nieprzemysłowych (mieszkaniowych i w sektorze usługowo-handlowym) instalacji gazowych do 5 bar włącznie ma zastosowanie EN 1775. Niniejsza norma ma zastosowanie do instalacji gazowych nie objętych zakresem EN 1775 lub innych Norm Europejskich. W niniejszej Normie Europejskiej termin "gaz" odnosi się do gazów palnych, które są w gazowym stanie skupienia w 15 0C i przy 1 013 mbar absolutnego ciśnienia atmosferycznego. Gazy te zwykle są nazywane gazem sztucznym (wytwarzanym metodami przemysłowymi), gazem ziemnym lub skroplonym gazem węglowodorowym (LPG). Są one także nazywane gazami pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny gazów (patrz Tablica 1 w EN 437:2003). Norma nie dotyczy zbiorników magazynowych LPG (łącznie ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi połączonymi bezpośrednio ze zbiornikami magazynowymi). Wyłączone z niej są także instalacje LPG i sekcje instalacji LPG pracujące pod ciśnieniem pary (np. między zbiornikiem magazynowym i jego reduktorem ciśnienia)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15001-2:2011 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji
Data publikacji 04-11-2011
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 15001-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15001-2:2009 - wersja angielska
ICS 23.040.01, 91.140.40