PN-EN 14033-3:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i zdarzenia występujące zazwyczaj w trakcie prac przystosowawczych do używania maszyn szynowych na torach kolejowych. Maszyny te służą do budowy, utrzymania i sprawdzania torów, budowli, infrastruktury i stałych urządzeń do elektrycznego zasilania trakcji, jeżeli stosowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w możliwych do przewidzenia przez producenta warunkach pozwalających na uniknięcie nieprawidłowej eksploatacji, zgodnie z Rozdziałem 4. Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn szynowych oraz innych pojazdów – określanych jako maszyny – używanych wyłącznie do prac na kolei (poruszających się po torze kolejowym), w tym maszyn, których ciężar w trakcie pracy częściowo spoczywa na podsypce lub torowisku oraz stosowanych do budowy, utrzymania i sprawdzania torów, budowli, infrastruktury i stałych urządzeń do elektrycznego zasilania trakcji. Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn, które mają współdziałać z systemami sterowania i systemami bezpiecznej kontroli jazdy. Inne podobne maszyny są przedmiotem innych Norm Europejskich, patrz Załącznik G. Niniejsza Norma Europejska dotyczy powszechnie występujących zagrożeń, które mogą mieć miejsce w normalnych warunkach podczas transportu, montażu i instalacji, przekazywania do eksploatacji, użytkowania (w tym rozmieszczania, programowania i zmiany procesu), eksploatacji, czyszczenia, kontroli pod kątem defektów, konserwacji i wycofywania maszyn z eksploatacji. Może powstać konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa w sytuacjach wyjątkowych, takich jak skrajne temperatury otoczenia, wysoce korozyjne lub zanieczyszczające środowisko; wynikających na przykład z obecności środków chemicznych i potencjalnego zagrożenia wybuchem. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje specjalnych środków bezpieczeństwa, które należy zastosować w sytuacjach wyjątkowych. Środki specjalne wprowadzone przez zarządcę infrastruktury kolejowej w sytuacjach wyjątkowych oraz wymagania wprowadzone przez producenta i/lub operatora maszyn objętych zakresem nie są przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej. Jeżeli takie środki są niezbędne, to powinny one zostać uzgodnione pomiędzy producentem a operatorem maszyny. Producent będzie odpowiedzialny niezależnie od niniejszej Normy Europejskiej za dostarczanie środków zmniejszających ryzyko w zakresie dodatkowych zagrożeń związanych z wymaganiami dodatkowymi lub alternatywnymi.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska dotyczy wyłącznie dodatkowych zagrożeń wynikających z dostosowania maszyn do pracy na torach kolejowych. W celu określenia ogółu wymagań inne konkretne normy dotyczące poszczególnych maszyn będą w miarę możliwości musiały być stosowane jako uzupełnienie niniejszej Normy Europejskiej.
Typowe zagrożenia, o których mowa w niniejszej normie, obejmują ogólne zagrożenia związane z przedmiotowymi maszynami, a także zagrożenia związane ze szczególnymi ich funkcjami, pełnionymi przez dwa typy maszyn lub więcej:
– wybieraniem, czyszczeniem, regulacją i wzmocnieniem warstwy podsypki tłuczniowej;
– zagęszczaniem podsypki;
– naprawą torów;
– transportem za pomocą dźwigu;
– utrzymaniem elementów infrastruktury
podczas przekazywania do eksploatacji, użytkowania, konserwacji i obsługi.
Niniejsza norma nie stanowi wyczerpującego omówienia poszczególnych funkcji maszyn innych niż typowe funkcje wyszczególnione w poprzednim akapicie, bądź wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z kompletnymi maszynami lub kombinacjami ich funkcji. W odniesieniu do poszczególnych funkcji lub rodzajów zagrożeń zalecane jest odwołanie się do określonych Norm Europejskich.
...
[Zakres niekompletny]

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14033-3:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14033-3:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14033-3+A1:2012 - wersja angielska
ICS 45.120, 93.100