PN-EN 14033-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące przemieszczania i pracy

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Europejskiej określono szczególne wymagania techniczno-kolejowe dotyczące przemieszczania i pracy maszyn oraz innych pojazdów stosowanych do budowy, utrzymania i przeglądu toru, obiektów kolejowych, torowiska kolejowego i stałego elektrycznego wyposażenia trakcyjnego, jak określono w EN 14033-1.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich maszyn torowych i innych pojazdów – określanych jako maszyny – używanych wyłącznie do prac na kolei (wykorzystujących przyczepność między szyną a kołami) oraz stosowanych do budowy, utrzymania i przeglądu torów, budowli, infrastruktury i stałych urządzeń trakcji elektrycznej.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn, które są dostosowane do systemów sterowania ruchem kolejowym. Inne podobne maszyny stanowią przedmiot innych Norm Europejskich, patrz Załącznik M.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do torów o nominalnej szerokości 1 435 mm. Niektóre wymagania mogą być zastosowane w przypadku pracy na nominalnych liniach wąskotorowych lub nominalnych liniach szerokotorowych, liniach tramwajowych, na kolejach wykorzystujących inne środki niż przyczepność między szyną a kołami oraz infrastrukturach metra.
Niniejszą Normą Europejską objęte zostały wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące problemów specyficznych dla kolei w przypadku przemieszczania i pracy na różnych infrastrukturach. Zastosowanie niniejszych wymagań jest przedmiotem procedury weryfikacyjnej, która nie stanowi części niniejszej Normy Europejskiej, załączono jednak Załącznik I w celach informacyjnych. We wszystkich przypadkach w celu uzyskania dostępu do infrastruktury wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie prac.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do maszyn, które w pozycji roboczej są częściowo podparte na podsypce lub torowisku.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
– wymagań dotyczących jakości pracy, w tym odpowiednich metod pomiarowych oraz funkcjonowania maszyny;
– szczególnych wymagań ustanawianych przez każdego zarządcę infrastruktury kolejowej w zakresie użytkowania maszyn, które stanowić będą przedmiot negocjacji pomiędzy producentem a posiadaczem maszyny.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy następujących dodatkowych wymagań:
– metod pracy;
– eksploatacji w ciężkich warunkach pracy wymagających szczególnych środków (np. praca w tunelach lub wykopach, ekstremalne warunki środowiskowe jak np. wysoka lub niska temperatura, środowisko korozyjne, środowisko tropikalne, środowiska zanieczyszczone, silne pola magnetyczne);
– eksploatacji podlegającej zasadom specjalnym (np. w środowisku potencjalnie wybuchowym);
– zagrożeń wynikających z błędów oprogramowania;
– zagrożeń występujących podczas ręcznej obsługi zawieszonych ładunków, które mogą swobodnie się wahać;
– zagrożeń powodowanych ciśnieniem wiatru większym niż normalnie, np. ciśnieniem spowodowanym mijaniem się pociągów z prędkością większą niż 190 km/h.

1.2 Ważność niniejszej Normy Europejskiej
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich maszyn, które są zamawiane rok po dacie publikacji niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14033-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące przemieszczania i pracy
Data publikacji 14-07-2017
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14033-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14033-2+A1:2012 - wersja angielska
ICS 45.120, 93.100