PN-ISO 1999:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę obliczania oczekiwanego, wywołanego hałasem, trwałego przesunięcia progu słyszalności w populacjach dorosłych ze względu na różne poziomy i czasy trwania narażenia na hałas; stanowi podstawę do obliczania niepełnosprawności słuchu według różnych wzorów, gdy poziomy progu słyszenia przy powszechnie mierzonych częstotliwościach audiometrycznych lub kombinacjach takich częstotliwości przekraczają określoną wartość.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono częstotliwości, kombinacji częstotliwości lub kombinacji ważonych, które mają być stosowane do oceny upośledzenia słuchu; nie określa też progu słyszenia (próg), który jest konieczny do przekroczenia, aby zaistniała niepełnosprawność słuchu. Ilościowy dobór tych parametrów pozostawiamy użytkownikowi. Wszystkie poziomy ciśnienia akustycznego określone w niniejszej Normie Międzynarodowej nie uwzględniają wpływu ochronników słuchu, który obniżyłby efektywne poziomy narażenia i zmodyfikowałby widmo w uchu.
Miarą narażenia na hałas populacji zagrożonej jest poziom narażenia na hałas znormalizowany do nominalnego 8 h dnia pracy, LEX,8h,dla danej liczby lat ekspozycji. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy szumu o częstotliwościach poniżej około 10 kHz, który jest stały, przerywany, zmienny, nieregularny. Stosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej dla ciśnienia akustycznego przekraczającego 200 Pa (140 dB w stosunku do 20 µPa) jest uznawane za ekstrapolację.
Przedstawiono wzory do obliczania ubytku słuchu, w tym rozkład statystyczny, w zakresie częstotliwości audiometrycznych na skutek narażenia na hałas w funkcji poziomu narażenia na hałas i czasu trwania narażenia (w latach). Wzory nie rozróżniają populacji męskiej i żeńskiej.
UWAGA 2 Chociaż modele utraty słuchu opierają się na danych, które, jak się zakłada, pochodzą głównie z populacji narażonych na hałas w miejscu pracy, można je stosować, z pewną ostrożnością, do szacowania skutków porównywalnych narażeń pozazawodowych i łączonych.
UWAGA 3 Przedstawiona metoda przewidywania oparta jest głównie na danych zebranych z zasadniczo szerokopasmowym, stałym, nietonalnym szumem.
Aby obliczyć poziomy progów słyszenia i ryzyko utraty słuchu w wyniku narażenia na hałas, konieczne jest wykorzystanie porównywalnej populacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera definicję wysoko przebadanej populacji otologicznej prawidłowej (zgodnie z ISO 7029) oraz trzy przykłady populacji nie poddanych badaniom przesiewowym trzech typowych społeczeństw uprzemysłowionych. Użytkownicy niniejszej Normy Międzynarodowej mogą wybrać porównywalną populację zgodnie ze swoimi szczególnymi wymaganiami.
UWAGA 4 Wszystkie dane i procedury przedstawione w niniejszej Normie Międzynarodowej oparte są na celowych uproszczeniach danych eksperymentalnych, w których dzienny czas ekspozycji na dźwięk nie przekracza 12 h. Uzyskane przybliżenia ograniczają ważność do podanych zakresów zmiennych, wartości procentowych, poziomów ekspozycji na dźwięk i zakresów częstotliwości.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest oparta na danych statystycznych i dlatego nie może być stosowana do przewidywania lub oceny utraty słuchu u poszczególnych osób, z wyjątkiem prawdopodobieństw statystycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1999:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem
Data publikacji 13-12-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza ISO 1999:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1999:2000 - wersja polska
ICS 13.140