PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania

Zakres

Niniejsza część ISO/IEC 17021 zawiera zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania wszystkich rodzajów.
Jednostki certyfikujące, działające zgodnie z niniejszą częścią ISO/IEC 17021, nie muszą oferować wszystkich rodzajów certyfikacji systemów zarządzania.
Certyfikacja systemów zarządzania jest działalnością oceny zgodności przez stronę trzecią (patrz ISO/IEC 17000: 2004, 5.5) a jednostki prowadzące taką działalność są jednostkami oceniającymi zgodność jako trzecia strona.
UWAGA 1 Przykłady systemów zarządzania obejmują systemy zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
UWAGA 2 W niniejszej części ISO/IEC 17021 certyfikacja systemów zarządzania jest nazywana „certyfikacją”, a jednostki oceniające zgodność będące trzecią stroną są nazywane „jednostkami certyfikującymi”.
UWAGA 3 Jednostka certyfikująca może być organizacją pozarządową lub organem władzy państwowej, upoważnioną, lub nie, z mocy prawa.
UWAGA 4 Niniejsza część ISO/IEC 17021 może być stosowana jako dokument zawierający kryteria dla procesów akredytacji, oceny równorzędnej lub innych procesów auditowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 23-09-2015
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17021-1:2015 [IDT], ISO/IEC 17021-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17021:2011 - wersja polska
ICS 03.120.20