PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

Zakres

W dokumencie podano praktyczne wytyczne dotyczące pobierania próbek, ich wstępnej obróbki, wykonywania badań i oceny próbek środowiskowych, związane z wykonywaniem testów biologicznych. Podano informacje, jak radzić sobie z problemami dotyczącymi biotestowania, wynikającymi z właściwości próbki i przydatności danego rodzaju badania. W niniejszej części normy wykorzystano praktyczne doświadczenia dotyczące podejmowania środków ostrożności. Opisano metody wprowadzane z powodzeniem w celu rozwiązania lub uniknięcia niektórych doświadczalnych problemów związanych z biotestowaniem na przykład wód. Przede wszystkim poruszono odnoszące się do substancji problemy związane z pobieraniem i obróbką wstępną próbek środowiskowych (np. próbki ścieków) do wykonywania biotestów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie testów ekotoksykologicznych na organizmach (biotesty jednogatunkowe; in vivo i in vitro). Niektóre szczegóły podane w niniejszym dokumencie odnoszą się także do biotestów wykorzystujących systemy jednokomórkowe (biotesty in vitro) oraz do badań biodegradacji, jeżeli wiążą się z nimi pobieranie i przygotowanie próbek. Uwzględniono również badania substancji w zakresie ich rozpuszczalności w wodzie. W miarę możliwości powołano się na istniejące Normy Międzynarodowe i wytyczne. Wykorzystano także wiadomości zaczerpnięte z opublikowanych dokumentów i ustnych informacji. Niniejszy dokument dotyczy testów biologicznych wykonywanych w celu określenia efektu w próbkach środowiskowych takich jak oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, wody gruntowe, wody słodkie, ekstrakty wodne (np. odcieki, eluaty), wody porowe osadów i całe osady. Niniejszy dokument ma także zastosowanie do substancji chemicznych. Niniejszy dokument nie dotyczy bakteriologicznego badania wody. Odpowiednie metody dotyczące badań bakteriologicznych opisano w innych dokumentach (patrz ISO 19458 [17]).

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-16:2017 [IDT], ISO 5667-16:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska
ICS 13.060.45