PN-EN ISO 3691-4:2020-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-4:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i sposoby ich weryfikacji dotyczące wózków jezdniowych bez operatora (zwanych dalej wózkami) i ich systemów. Przykładami wózków jezdniowych bez operatora (wózki podane w ISO 5053-1) mogą być także: "automatycznie prowadzony pojazd", "autonomiczny ruchomy robot", "boty", "automatycznie prowadzony wózek", "holownik tunelowy", "wózek dolny", itp. W niniejszym dokumencie podano także wymagania dotyczące wózków jezdniowych bez operatora, które są wyposażone w:
− tryby automatyczne, które albo wymagają działania (działań) operatorów w celu zainicjowania lub umożliwienia takich automatycznych operacji;
− zdolność transportowania jednej lub więcej osób z obsługi (które nie są rozpatrywane jako kierowcy lub jako operatorzy);
− dodatkowe tryby ręczne, które pozwalają operatorom na ręczną obsługę wózka; lub
− tryb konserwacji, który pozwala na ręczną obsługę wózka w celach konserwacyjnych.
Dokument nie ma zastosowania do wózków prowadzonych wyłącznie środkami mechanicznymi (szyny, prowadnice itp.), oraz do zdalnie sterowanych wózków, które nie są rozpatrywane jako wózki jezdniowe bez operatora. Na potrzeby niniejszego dokumentu wózek jezdniowy bez operatora jest wózkiem z napędem, zaprojektowanym do automatycznego działania. System wózka bez operatora składa się z układu sterowania, który może być częścią wózka i/lub być oddzielony od niego, środków prowadzących i układu napędowego. Wymagania dotyczące źródeł zasilania nie są objęte niniejszą normą. Warunki w strefie roboczej mają znaczący wpływ na bezpieczną eksploatację wózka jezdniowego bez operatora. W Załączniku A określono przygotowanie strefy roboczej w celu wyeliminowania związanych z nią zagrożeń. W niniejszym dokumencie podano istotne zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia dotyczące wszystkich etapów eksploatacji wózka (ISO 12100:2010, 5.4), jak określono w Załączniku B, odnoszące się do odpowiednich maszyn, kiedy są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta.
W dokumencie nie ustanowiono wymagań dotyczących dodatkowych zagrożeń, które mogą wystąpić:
− podczas pracy w ciężkich warunkach (np. ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak urządzenia chłodnicze, silne pola magnetyczne);
− podczas pracy w środowisku nuklearnym;
− podczas eksploatacji wózków w strefach publicznych (w szczególności ISO 13482);
− podczas pracy na drodze publicznej;
− podczas pracy w środowisku zagrożonym wybuchem;
− podczas pracy w zastosowaniach wojskowych;
− podczas pracy ze specyficznymi wymaganiami higienicznymi;
− podczas pracy w środowisku, w którym występuje promieniowanie jonizujące;
− podczas transportu osoby (osób) innej(-ych) niż przeznaczona(-one) do tego osoba(-y) z obsługi;
− w trakcie przemieszczania ładunków o cechach, które mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych (np. stopione metale, kwasy/zasady, materiały radioaktywne);
− dotyczących pozycji osoby z obsługi, z funkcją podnoszenia większą niż 1 200 mm od podłogi/ziemi do poziomu platformy.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań bezpieczeństwa dla przyczep(-y) holowanych(-ej) przez wózek. Niniejszy dokument nie zawiera wymagań bezpieczeństwa dla wózków z operatorem w pozycji podniesionej. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wózków wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-4:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy
Data publikacji 20-10-2020
Data wycofania 03-01-2024
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-4:2020 [IDT], ISO 3691-4:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1525:1999 - wersja polska
ICS 53.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-4:2024-01 - wersja angielska