PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę fluorescencji w nadfiolecie (UV) do oznaczania zawartości siarki w następujących produktach:
- o zawartości siarki w zakresie od 3 mg/kg do 500 mg/kg,
- benzyny silnikowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu (łącznie ze zmieszaną z etanolem do zawartości około 10 % (V/V)),
- olejów napędowych, łącznie z zawierającymi do około 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME),
- o zawartości siarki w zakresie od 3 mg/kg do 45 mg/kg,
- paliw syntetycznych, takich jak uwodorniony olej roślinny (HVO) i paliwa z przeróbki gazu ziemnego do paliw ciekłych (GTL).
Inne produkty oraz produkty o innej zawartości siarki można oznaczać niniejszą metodą badania, lecz brak jest danych odnośnie do precyzji metody dla produktów innych niż paliwa do pojazdów samochodowych oraz dla wyników przekraczających zakres określony w niniejszym dokumencie. Chlorowce zakłócają technikę detekcji, jeżeli ich stężenie jest wyższe niż około 3 500 mg/kg.
UWAGA 1 Niektóre katalizatory stosowane w procesach rafineryjnych i petrochemicznych mogą ulegać zatruciu, gdy we wsadzie znajdują się śladowe ilości substancji zawierających siarkę.
UWAGA 2 Niniejszą metodę badania można stosować do oznaczania zawartości siarki we wsadach procesowych oraz do kontroli zawartości siarki w odpadach.
UWAGA 3 Dla celów niniejszego dokumentu „% (m/m)” i „% (V/V)” używa się do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego, w, i ułamka objętościowego, φ.
UWAGA 4 Siarczany zawarte w etanolu charakteryzują się innymi współczynnikami konwersji niż organiczne związki siarki obecne w etanolu. Mimo to współczynnik konwersji dla siarczanów jest zbliżony do współczynników konwersji organicznych związków siarki.
UWAGA 5 Mogą wystąpić zakłócenia związane z obecnością azotu, patrz 6.5 w celu uzyskania dalszych wskazówek.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20846:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 20846:2019 [IDT], ISO 20846:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.20