PN-EN 14103:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego

Zakres

Celem niniejszego dokumentu jest opisanie procedury oznaczania zawartości estrów w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) przeznaczonych do wprowadzenia jako składnik do olejów napędowych. Procedura ta umożliwia również oznaczanie zawartość estru metylowego kwasu linolenowego. Pozwala sprawdzić, czy zawartość estrów w FAME jest większa niż 90 % (m/m) i czy zawartość kwasu linolenowego mieści się między 1 % (m/m) a 15 % (m/m).
Precyzja została ustalona przy użyciu FAME o zawartości estru 95 % (m/m) i 100 % (m/m), pokrywając w ten sposób zakres wartości dopuszczalnej. Metoda jest również odpowiednia poza tym zakresem; jednak precyzja dla niższych stężeń podlega dalszym pracom.
Niniejsza metoda ma zastosowanie do FAME, które zawierają estry metylowe kwasów tłuszczowych pomiędzy C6 i C24.
UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu termin "% (m/m)" został użyty do określenia ułamka masowego.
Niniejszą metodę opracowano dla próbek FAME ze zwykłego surowca. W przypadku próbki FAME z niezidentyfikowanego surowca przygotowuje się roztwór próbki do badań bez dodatku wzorca wewnętrznego w celu zweryfikowania braku naturalnego estru metylowego kwasu nonadekanowego lub innych nieznanych substancji eluujących się z IS.
UWAGA 2 Metoda obliczania wzoru estrów metylowych kwasów tłuszczowych podana jest w Załączniku C.
OSTRZEŻENIE - Stosowanie niniejszej metody może wiązać się z używaniem niebezpiecznych materiałów, wyposażenia i z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza metoda nie wyczerpuje wszystkich problemów bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem, ale odpowiedzialność za określenie i zastosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również ustalenie zgodności procedury z obowiązującymi przepisami przed zastosowaniem metody spoczywa na jej użytkowniku.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14103:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego
Data publikacji 25-06-2020
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN 14103:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14103:2012 - wersja polska
ICS 67.200.10