PN-EN 16300:2012 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie liczby jodowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Metoda obliczeniowa na podstawie danych z chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę obliczeniową dla oznaczania liczby jodowej („CIV” N1) – „obliczona liczba jodowa”), estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) stosowanych albo jako paliwo do pojazdów samochodowych z silnikami diesla, albo do celów grzewczych jak podano w EN 14214 [2] lub jako dodatek do paliwa do pojazdów samochodowych do silników diesla jak określono w EN 590 [4].

Niniejsza procedura została pierwotnie opisana w Załączniku B EN 14214:2008 [2]. Procedura obliczeniowa jest obecnie określona dla estrów metylowych od C14 do C24. W procedurze obliczeniowej jako dane wejściowe stosuje się wyniki oznaczania techniką chromatografii gazowej (GC) zgodnie z EN 14103 dla poszczególnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych; procedura jest oparta na zalecanej przez AOCS praktyce Cd 1c - 85 dla oznaczania liczby jodowej olejów jadalnych na podstawie składu ich kwasów tłuszczowych. Warto przy tym zaznaczyć, że ostatnie wydanie EN 14103 może być stosowane do oznaczania poszczególnych składników FAME.

UWAGA 1 Doświadczenie na tym polu i w różnych programach wyznaczania precyzji zarówno w Niemczech, jak i w innych miejscach wskazuje, że wyniki oznaczania liczby jodowej podanym tutaj sposobem obliczania są bardzo zbliżone do wyników uzyskiwanych na skutek miareczkowania rozpuszczalnikiem Wijsa zgodnie z EN 14111. Stwierdzono, że obserwowane niewielkie różnice były zawsze mniejsze niż odtwarzalność zapisana w aktualnej EN 14111.

Jedynie dla celów informacyjnych, ale nie w przypadkach spornych, można stosować EN 14331 [5] również do wyekstrahowania FAME z paliw do silników diesla zawierających FAME (takich jak B5, B7, B30 itp.) i użycia zawartości poszczególnych składników FAME otrzymanych tą metodą jako danych wejściowych do obliczania opisanego w niniejszej Normie Europejskiej.

Zasadniczo inne estry alkilowe kwasów tłuszczowych mogą być również analizowane. Jednak nie potwierdzono ścisłej korelacji z metodą miareczkową EN 14111, a także nie ma dostępnych informacji o precyzji dla takiego rozszerzenia zakresu stosowania.

UWAGA 2 Do celów niniejszej Normy Europejskiej termin „% (m/m)” jest używany do wyrażenia ułamka masowego, µ, materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16300:2012 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie liczby jodowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Metoda obliczeniowa na podstawie danych z chromatografii gazowej
Data publikacji 13-10-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16300:2012 [IDT]
ICS 75.160.20