PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia

Zakres

Niniejszy dokument ustanawia terminologię dla biopaliw stałych. Niniejsza dokument obejmuje tylko surowe i przetworzone materiały pochodzące z:
- leśnictwa i sadownictwa,
- rolnictwa i ogrodnictwa,
- akwakultury.
UWAGA 1 Poddany przetwarzaniu chemicznemu materiał nie może zawierać związków chlorowcoorganicznych ani metali ciężkich na poziomach wyższych od typowych wartości w pierwotnym materiale (patrz również ISO 17225-1:2021, Załącznik B) lub wyższych niż typowe wartości występujące w kraju jego pochodzenia.
UWAGA 2 Surowy i przetworzony materiał zawiera odpady drzewne, zielne, owocowe, biomasę pochodzenia wodnego i odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z wyżej wymienionych sektorów.
Materiały pochodzące z różnych procesów recyklingu końca życia produktów nie są objęte zakresem normy, ale w celach informacyjnych uwzględniono odpowiednie terminy. Biopaliwa ciekłe (ISO/TC 28/SC 7), gaz ziemny (ISO/TC 193), stałe paliwa wtórne (ISO/TC 300), nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16559:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia
Data publikacji 27-06-2022
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 16559:2022 [IDT], ISO 16559:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska
ICS 01.040.27, 01.040.75, 27.190, 75.160.40