PN-EN ISO 16558-1:2016-01/A1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Jakość gleby -- Węglowodory ropopochodne stanowiące zagrożenie -- Część 1: Oznaczanie alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem chromatografii gazowej (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej)

Zakres

W niniejszej części ISO 16558 podano metodę ilościowego oznaczania całkowitej zawartości ekstrahowalnych lotnych węglowodorów ropopochodnych i zawartości alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych w próbkach gleby o wilgotności polowej z zastosowaniem chromatografii gazowej z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas. Frakcję węglowodorów aromatycznych oznacza się sumując zawartość poszczególnych związków aromatycznych. O sumie lotnej frakcji alifatycznej (od C5 do C10) i lotnej frakcji aromatycznej (od C6 do C10) mówi się, że jest to „olejek eteryczny”. Wyniki przeprowadzonego badania można wykorzystać do badań nad oceną zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem węglowodorami ropopochodnymi. W niniejszej części ISO 16558 podano metodę, którą stosuje się dla węglowodorów ropopochodnych, których zawartość wynosi około 5 mg/kg gleby, wyrażonej jako sucha masa, w przypadku całej frakcji związków alifatycznych od C5 do C10 oraz około 5 mg/kg gleby, wyrażonej jako sucha masa, w przypadku frakcji związków aromatycznych o temperaturze wrzenia odpowiadającej temperaturze wrzenia frakcji od C6 do C10. Niniejszą metodą oznacza się wszystkie węglowodory o temperaturze wrzenia od 36 °C do 184 °C, n-alkany pomiędzy C5H12 a C10H22, izoalkany, cykloalkany, BTEX, jak również di- oraz tri-alkilowe pochodne benzenu, jako całkowitą zawartość lotnych węglowodorów ropopochodnych od C5 do C10. Dodatkowo wyszczególnione są frakcja związków alifatycznych oraz frakcja związków aromatycznych. Aby oznaczyć półlotną frakcję związków alifatycznych węglowodorów ropopochodnych oraz półlotną frakcję związków aromatycznych węglowodorów ropopochodnych w glebie, patrz ISO/TS 16558-2. UWAGA Okazało się, że podfrakcje, które zaproponowano w niniejszej części ISO 16558 są odpowiednie dla badań nad oceną zagrożenia. Jednak zgodnie z niniejszą częścią ISO 16558 można oznaczać inne podfrakcje, pomiędzy C5H12 a C10H22. Na podstawie układu pików na chromatogramie i temperatur wrzenia poszczególnych n-alkanów podanych w Załączniku A, można uzyskać przybliżony zakres temperatur wrzenia oleju mineralnego oraz niektóre ilościowe informacje o składzie zanieczyszczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16558-1:2016-01/A1:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Węglowodory ropopochodne stanowiące zagrożenie -- Część 1: Oznaczanie alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem chromatografii gazowej (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej)
Data publikacji 09-12-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 16558-1:2015/A1:2020 [IDT], ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020 [IDT]
ICS 13.080.10