PN-EN IEC 62271-105:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 ma zastosowanie trójbiegunowych rozłączników przeznaczonych do stosowania w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej, stanowiących funkcjonalne zestawy rozłączników lub rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami ograniczającymi prąd, zaprojektowanych tak, aby miały zdolność do:
- wyłączania, przy napięciu znamionowym, wszystkich prądów w zakresie do znamionowego prądu wyłączalnego zwarciowego włącznie,
- załączania, przy napięciu znamionowym obwodów, których dotyczy znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy.
Nie ma zastosowania do wyłączników z bezpiecznikami, styczników z bezpiecznikami oraz zestawów przeznaczonych do obwodów zawierających silniki lub pojedyncze baterie kondensatorów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zestawów o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, przeznaczonych do stosowania w trójfazowych sieciach prądu przemiennego o częstotliwości zarówno 50 Hz jak i 60 Hz.
Termin „zestaw” jest używany w niniejszym dokumencie w odniesieniu do zestawu, w którym komponenty tworzą funkcjonalny zespół. Każde takie zestawienie składające się z określonych typów rozłącznika i bezpiecznika definiuje jeden typ zestawu. Różne typy bezpieczników mogą być łączone z jednym typem rozłącznika i tworzyć rozmaite zestawy o różnych danych charakterystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do prądów znamionowych.
Zestaw rozłącznika z bezpiecznikiem jest zatem definiowany przez swój oznaczony typ, a lista wybranych bezpieczników jest określana przez producenta, jako tak zwana „zalecana lista bezpieczników”. Zgodność z niniejszym dokumentem danego zestawu oznacza, że każdy zestaw wykorzystujący jeden z wybranych bezpieczników ma zapewnioną zgodność z tym dokumentem.
Zastosowanie bezpieczników ma na celu rozszerzenie zakresu znamionowych danych zwarciowych zestawu poza dane przypisane samemu rozłącznikowi. Bezpieczniki są wyposażone w wybijaki w celu zapewnienia zarówno samoczynnego otwierania wszystkich trzech biegunów rozłącznika po zadziałaniu bezpiecznika, jak i dla uzyskania prawidłowego działania przy wartościach prądu zakłóceniowego, większych od najmniejszego prądu stopienia lecz mniejszych od najmniejszego prądu wyłączalnego bezpieczników. W uzupełnieniu do wybijaków bezpiecznikowych zestaw może być wyposażony w wyzwalacz nadprądowy lub w wyzwalacz napięciowy.
UWAGA W niniejszym dokumencie definicja „bezpiecznika” ma zastosowanie do bezpiecznika lub wkładki bez wpływu na interpretację tych dwóch pojęć w tekście.
Bezpieczniki są zgodne z IEC 60282-1:2020.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zestawów wyposażonych w napęd ręczny zależny.
Rozłączniki, włącznie z ich specyficznym mechanizmem działania, są zgodne z IEC 62271-103, z wyjątkiem wymagań dotyczących prądu krótkotrwałego zwarciowego i załączalnego zwarciowego, w odniesieniu do których należy uwzględnić efekt ograniczania prądu przez bezpieczniki.
Uziemniki stanowiące integralną część zestawu są uwzględnione w IEC 62271-102.
Ponadto, rozłączniki przewidziane dla innych funkcji (nieuwzględnione w IEC 62271-103) spełniają wymagania odpowiednich norm (np. IEC 62271-102 dla odłączników i uziemników).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-105:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 17-04-2024
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-105:2023 [IDT], IEC 62271-105:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-105:2013-06/Ap1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 62271-105:2013-06 - wersja angielska
ICS 29.130.10