PN-EN IEC 61936-1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC

Zakres

W niniejszej części IEC 61936 przedstawiono wymagania dotyczące projektowania i montażu instalacji elektroenergetycznych w układach o nominalnym napięciu powyżej 1 kV prądu przemiennego i częstotliwości nominalnej do 60 Hz włącznie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

W celu interpretacji niniejszej normy uznaje się, że instalacja elektroenergetyczna jest jednym z następujących obiektów:

a) Stacja elektroenergetyczna, w tym stacja elektroenergetyczna do zasilania trakcji kolejowej,
b) Instalacje elektroenergetyczne na maszcie, słupie i wieży, aparatura rozdzielcza i/lub transformatory znajdujące się poza zamkniętym obszarem ruchu elektrycznego,
c) Jedna stacja zasilająca (lub więcej stacji zasilających) zlokalizowana (-ych) na jednym terenie, instalacja elektroenergetyczna obejmująca jednostki generatorowe i transformatorowe z wraz z przynależną aparaturą rozdzielczą i wszystkimi układami pomocniczymi.
Nie obejmuje jednak połączeń pomiędzy elektrowniami zlokalizowanymi na różnych terenach,
d) Instalacja elektroenergetyczna fabryki, zakładu przemysłowego, lub innych obiektów przemysłowych, rolniczych, handlowych lub publicznych,

e) Instalacja elektroenergetyczna w obiektach morskich przeznaczona do wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i/lub magazynowania energii elektrycznej

f) Wieże przejściowe/słupy (pomiędzy liniami napowietrznymi i kablowymi).
Instalacja elektroenergetyczna obejmuje, miedzy innymi, następujące urządzenia:

– elektryczne maszyny wirujące,
– aparaturę łączeniową,
– transformatory i dławiki,
– przekształtniki,
– kable,
– systemy oprzewodowania,
– baterie,
– kondensatory,
– instalacje uziemiające,
– budynki i ogrodzenia, które stanowią część obszarów zamkniętego ruchu elektrycznego,
– powiązane systemy ochrony, sterowania i układy pomocnicze, i
– duży dławik bezrdzeniowy.

UWAGA 1 Na ogół normy dla urządzeń maja pierwszeństwo przed wymaganiami niniejszej normy.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do projektowania i budowy żadnej z następujących pozycji:

– linie napowietrzne i kablowe pomiędzy oddzielnymi instalacjami elektroenergetycznymi,
– zelektryfikowane linie i tabor kolejowy,
– instalacje i wyposażenie dla górnictwa,
– instalacje lamp fluorescencyjnych,
– instalacje na statkach zgodne z IEC 60092 [34] i morskie zgodne z IEC 61892 [35], które są wykorzystywane w morskim przemyśle naftowym do wiercenia, przetwarzania i magazynowania,
– urządzenia elektrostatyczne (np. elektrofiltry, urządzenia lakiernicze),
– stanowiska badawcze i
– urządzenia medyczne, np. aparaty rentgenowskie.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do projektowania prefabrykowanych rozdzielnic poddawanych badaniom typu i wysokiego/niskiego napięcia stacji elektroergetycznych dla których istnieją oddzielne normy IEC.

UWAGA 2 Zakres niniejszej normy nie obejmuje wymagań dotyczących wykonywania prac pod napięciem w instalacjach elektroenergetycznych.

NOTE 3 Zakres niniejszej normy uwzględnia wymagania bezpieczeństwa dla instalacji WN i jej wpływ na instalacje nN.
W przypadku instalacji elektrycznych do 1 kV obowiązuje norma serii IEC 60364 (wszystkie części).

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61936-1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC
Data publikacji 06-04-2022
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN IEC 61936-1:2021 [IDT], IEC 61936-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 61936-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 61936-1:2011 - wersja polska, PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10 - wersja polska, PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08 - wersja polska
ICS 29.080.01, 29.020