PN-EN IEC 60519-12:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla nagrzewania promiennikowego

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastąpiono jak poniżej.

Zastąpienie:

W niniejszej części IEC 60519 określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych urządzeń elektrotermicznych oraz instalacji, w których promieniowanie podczerwone - zazwyczaj generowane przez promienniki podczerwieni - znacząco dominuje nad konwekcyjną wymianą ciepła i przewodzeniem ciepła jako środek dostarczania energii do obciążenia roboczego. Kolejnym ograniczeniem zakresu normy jest fakt, że promienniki podczerwieni charakteryzują się maksymalną energią na falach dłuższych niż 780 nm w powietrzu lub próżni oraz emitują ciągłe szerokopasmowe widma promieniowania takie same jak widma emitowane przez promieniowania cieplne lub wyładowania wysokociśnieniowe.

W IEC 60519-1:2015 zdefiniowano promieniowanie podczerwone jako promieniowanie o zakresie częstotliwości między około 400 THz a 300 GHz. Zakres ten odpowiada zakresowi długości fal pomiędzy 780 nm a 10 μm w próżni. Przemysłowe grzejnictwo promiennikowe wykorzystuje zwykle termiczne źródła podczerwieni o temperaturach znamionowych między 500 °C a 3 000 °C; promieniowanie emitowane przez te źródła dominuje w zakresie długości fal pomiędzy 780 nm a 10 μm.

Ponieważ znaczna część emisji promienników ciepła może wykraczać poniżej 780 nm lub powyżej 3 000 nm, w niniejszym dokumencie rozważono także zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące emitowanego światła widzialnego oraz emisji o długości fal większych niż 3 000 nm.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do następujących grup urządzeń:
• instalacji do nagrzewania promiennikowego z laserami oraz diodami elektroluminescencyjnymi (LED) jako głównymi źródłami promieniowania – urządzenia te zostały objęte IEC 62471:2006,
IEC 60825-1:2007 oraz IEC/TR 60825-9:1999;
• urządzeń do użytkowania przez ogół społeczeństwa;
• urządzeń laboratoryjnych – są one objęte IEC 61010-1:2010;
• instalacji elektrotermicznych, w których nagrzewane rezystancyjnie druty, rury oraz taśmy są wykorzystywane jako elementy grzejne oraz radiacyjna wymiana ciepła nie jest zjawiskiem dominującym z punktu widzenia zamierzonej eksploatacji. Są one objęte IEC 60519-2:2006;
• urządzeń do nagrzewania promiennikowego o znamionowej mocy promienników podczerwieni mniejszej niż 250 W;
• ręcznych urządzeń promiennikowych.

W przemysłowych urządzeniach do nagrzewania promiennikowego, mieszczących się w zakresie niniejszej normy, wykorzystuje się zazwyczaj zjawisko Joule’a dotyczące przekształcania energii elektrycznej w promieniowanie podczerwone w jednym źródle lub w wielu źródłach. Promieniowanie jest następnie emitowane przez jeden element lub wiele elementów na materiał poddawany obróbce. Takimi elementami nagrzewania promiennikowego są w szczególności:
• cieplne promienniki podczerwieni w formie wyrobów ceramicznych cylindrycznych, płaskich lub o innych kształtach, z elementem rezystancyjnym wewnątrz;
• promienniki podczerwieni w formie rury ze szkła kwarcowego lub promienniki halogenowe, z gorącym żarnikiem jako źródłem;
• nieizolowane elementy wykonane z dwukrzemku molibdenu, węgliku krzemu, grafitu, stopów żelaza-chromu-aluminium, metali ogniotrwałych lub porównywalnych materiałów;
• lampy łukowe o szerokim widmie promieniowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60519-12:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla nagrzewania promiennikowego
Data publikacji 12-04-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 60519-12:2018 [IDT], IEC 60519-12:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60519-12:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 60519-12:2013-12 - wersja polska
ICS 25.180.10