PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 dotyczy klasyfikacji stopni ochrony zapewnianej przez osłony maszyn elektrycznych wirujących. Określa wymagania dotyczące obudów ochronnych, które pod wszystkimi innymi względami spełniają swoje funkcje, a które dzięki prawidłowemu wykonaniu i zastosowanym materiałom dają pewność, że właściwości o których mowa w tej normie, są zachowane w normalnych warunkach użytkowania.

Niniejszy dokument nie określa stopni ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym maszyny lub warunków, takich jak wilgoć (np. powstająca przez kondensację), korozyjne pyły i opary, grzyby lub szkodniki.

Niniejszy dokument ma również zastosowanie do maszyn w wykonaniu przeciwwybuchowym, ale nie określa rodzajów ochrony w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem (pył, gaz). Te rodzaje ochrony zdefiniowane są w normach wieloczęściowych IEC 60079.

W pewnych zastosowaniach (takich jak w urządzeniach rolniczych lub użytku domowego) można określić ostrzejsze środki ostrożności, zabezpieczające przed przypadkowym lub rozmyślnym dotykiem.

Niniejszy dokument definiuje standardowe stopnie ochrony zapewniane przez osłony maszyn elektrycznych wirujących w zakresie:

a) ochrony osób przed możliwością dotknięcia lub dostępu do części będących pod napięciem, przed możliwością dotknięcia części ruchomych (innych niż gładkie wały wirujące itp.) znajdujących się wewnątrz osłony, a także do ochrony maszyny przed możliwością przedostania się do jej wnętrza obcych ciał stałych;
b) ochrony maszyn przed szkodliwymi skutkami wnikającej wody;
c) ochrony maszyn przed szkodliwymi skutkami wnikającego pyłu.

Podano oznaczenie stopni ochrony i próby służące do sprawdzenia czy maszyny spełniają wymagania niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja
Data publikacji 25-01-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-5:2020 [IDT], IEC 60034-5:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-5:2004 - wersja polska, PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 - wersja polska
ICS 29.160.01