PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zapraw murarskich wytwarzanych w zakładzie (do układania, łączenia i spoinowania wyrobów), przeznaczonych do ścian murowanych, słupów i ścian działowych (np. w murach licowych i tynkowanych, konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie i inżynierii lądowej).
W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości użytkowe zapraw świeżych związane z czasem zachowania właściwości roboczych, zawartością chlorków, zawartością powietrza, gęstością i czasem korekty (w odniesieniu tylko do zapraw do cienkich spoin). W odniesieniu do zapraw stwardniałych zdefiniowano np. właściwości użytkowe związane z wytrzymałością na ściskanie, wytrzymałością spoiny, gęstością mierzoną zgodnie z odpowiednimi metodami badań podanymi w oddzielnych Normach Europejskich.
W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu zgodnego z niniejszą Normą Europejską.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje zaprawy murarskie zdefiniowane w Rozdziale 3 z wyjątkiem zapraw wytwarzanych na miejscu. Jednakże niniejszą Normę Europejską lub część niniejszej Normy Europejskiej można stosować w połączeniu z zasadami stosowania i krajowymi specyfikacjami obejmującymi zaprawy wytwarzane na miejscu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
Data publikacji 19-12-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 998-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 998-2:2012 - wersja polska
ICS 91.100.10