PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Zakres

(1) Niniejsza Norma Europejska dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach
i budowlach.
(2) Beton będący przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej może być:
- zwykły, ciężki i lekki;
- wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych;
- zagęszczany lub samozagęszczalny, tak aby zawierał co najwyżej nieznaczną ilość powietrza uwięzionego, nie uwzględniając powietrza wprowadzonego przy napowietrzaniu.
(3) W niniejszej normie określono wymagania dotyczące:
- składników betonu;
- właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji;
- ograniczeń dotyczących składu betonu;
- specyfikacji betonu;
- dostawy mieszanki betonowej;
- procedur kontroli produkcji;
- kryteriów zgodności i oceny zgodności.
(4) Inne Normy Europejskie dotyczące określonych wyrobów, np. wyrobów prefabrykowanych lub procesów związanych z zakresem niniejszej normy, mogą wymagać lub dopuszczać odstępstwa od niniejszej normy.
(5) W innych Normach Europejskich mogą być podane dodatkowe lub inne wymagania dla specjalnych zastosowań, dotyczące na przykład:
- betonu stosowanego do budowy dróg i innych nawierzchni obciążonych ruchem kołowym
(np. nawierzchni betonowych wg EN 13877-1);
- specjalnych technologii (np. betonu natryskowego wg EN 14487).
(6) Uzupełniające wymagania lub inne procedury badań mogą być określone dla specjalnych rodzajów betonu i zastosowań, na przykład:
- betonu do konstrukcji masywnych (np. zapór);
- suchej mieszanki betonowej;
- betonu z kruszywem o Dmax równym 4 mm lub mniejszym (zaprawa);
- betonów samozagęszczalnych (SCC) zawierających kruszywa lekkie lub ciężkie, lub włókna;
- betonu o strukturze otwartej (np. betonu przepuszczalnego do drenażu).
(7) Niniejszej normy nie stosuje się do:
- betonu komórkowego;
- betonu spienionego;
- betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3;
- betonu ogniotrwałego.
(8) Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w czasie produkcji i dostawy betonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska
Tytuł Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Data publikacji 15-12-2017
Data wycofania 16-08-2021
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 206:2013+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 206:2014-04 - wersja angielska, PN-EN 206:2014-04 - wersja niemiecka, PN-EN 206:2014-04 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska