PN-EN 81-22:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania na stałe instalowanych nowych dźwigach elektrycznych, z napędem ciernym lub bębnowym, obsługujących określone poziomy przystankowe, posiadające kabinę do przewozu pasażerów lub pasażerów i ładunków, zawieszone na linach lub łańcuchach i przemieszczające się w płaszczyźnie pionowej wzdłuż prowadnic, które są nachylone pod kątem od 15° do 75° w stosunku do płaszczyzny poziomej.
1.2 W uzupełnieniu do wymagań niniejszej normy, dodatkowe wymagania powinny być rozpatrywane w szczególnych przypadkach (atmosfera potencjalnie wybuchowa, ekstremalne warunki klimatyczne, warunki sejsmiczne, przewozu ładunków niebezpiecznych, itp.).
1.3 Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
a) dźwigów z napędami innymi niż wymienione w 1.1;
b) instalowania dźwigów elektrycznych w istniejących budynkach w obrębie gdzie nie ma dopuszczalnej przestrzeni;
c) istotnych modyfikacji (patrz Załącznik E) dźwigów zainstalowanych przez wejściem w życie niniejszej normy;
d) urządzeń podnoszących, takich jak dźwigów okrężnych, wyciągów górniczych, dźwigów teatralnych, urządzeń z automatyczną kabiną, wyciągów towarowych, dźwigów i wciągników przeznaczonych do prac budowlanych na budowach, wyciągów statków, platform wydobywczych lub wiertnicznych na morzu, urządzeń do montażu i konserwacji;
e) bezpieczeństwa podczas transportu, instalowania, napraw i demontażu dźwigów;
f) dźwigów, których prędkość nie jest większa niż 0,15 m/s.
Jednakże może być wykorzystywana jako podstawa.
Hałas nie jest uwzględniany w niniejszej normie ponieważ nie jest istotny do bezpiecznego użytkowania dźwigu.
Drgania nie są uwzględniane tylko dla części elektrycznych. Bezpośredni wpływ na ciało ludzkie nie jest uważane za szkodliwe.
1.4 W niniejszej Normie Europejskiej nie określono dodatkowych koniecznych wymagań do użytkowania dźwigów podczas pożaru.
1.5 Uwzględniając aktualny stan techniki, zakres opisany w normie jest ograniczony do:
- nachylenie: ograniczona jest zmiana nachylenia toru jazdy;
- tor jazdy: ograniczony do płaszczyzny pionowej;
- dopuszczalna ładowność kabiny: 7 500 kg (100 osób);
- maksymalna prędkość (v): 4 m/s.
1.6 Niniejsza norma nie ma zastosowania do dźwigów z nachylonym torem jazdy, które zostały wyprodukowane przed opublikowaniem niniejszej normy jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 81-22:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdy
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 209
Grupa cenowa XD
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-22:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
ICS 91.140.90