PN-EN 62321-6:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 6: Oznaczanie bifenyli polibromowanych i difenylowych eterów polibromowanych w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

Zakres

W niniejszej części IEC 62321 opisano jedną znormalizowaną technikę oznaczania bifenyli polibromowanych (PBB) i eterów difenylowych (PBDE) w tworzywach sztucznych, które wchodzą w skład wyrobów elektrotechnicznych oraz podano dwie techniki analityczne w celach informacyjnych. Metoda chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) służy do oznaczania od monobromowanych do dekabromowanych bifenyli (PBB) oraz od monobromowanych do dekabromowanych eterów difenylowych (PBDE). W Załącznikach A i C podano metody wykorzystujące spektrometrię mas z jonizacją z udziałem dodatkowego reagentu kolizyjnego (IAMS) sprzężoną z bezpośrednim wprowadzeniem próbki (DIP) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną z detektorem fotodiodowym w zakresie ultrafioletu (HPLC-PDA/UV). Powyższe techniki są wykorzystywane do szybkiego, jakościowego i półilościowego oznaczania, jednakże mają pewne ograniczenia z powodu zakłóceń oraz dużej różnorodności związków PBB i PBDE. Metodę IAMS stosuje się do oznaczania bifenyli dekabromowanych oraz technicznych mieszanin związków opóźniających palenie składających się z dekabromowanych, oktabromowanych i pentabromowanych eterów difenylowych. Nie sprawdzono oznaczania pozostałych związków PBB i PBDE powyższą metodą. Wysokosprawną chromatografię cieczową stosuje się do oznaczania technicznych mieszanin związków opóźniających palenie składających się z: dekabromowanych eterów difenylowych, oktabromowanych eterów difenylowych, dekabromowanych bifenyli i oktabromowanych bifenyli. Nie sprawdzono oznaczania pozostałych związków PBB i PBDE powyższą metodą. Niniejsze metody zostały sprawdzone w badaniu PS-HI (wysokoudarowego polistyrenu) oraz PC/ABS (mieszaniny poliwęglanu i kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren) zawierających poszczególne związki z grupy PBDE w zakresie od 20 mg/kg do 2 000 mg/kg a całkowitą ilość PBDE w zakresie od 1 300 mg/kg do 5 000 mg/kg jak podano w niniejszej normie, łącznie z Załącznikiem F. Nie sprawdzono wykorzystania powyższych metod do badania innych tworzyw sztucznych oraz innych PBB lub PBDE jak również tych związków w innych zakresach stężeń niż wymienione powyżej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-6:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 6: Oznaczanie bifenyli polibromowanych i difenylowych eterów polibromowanych w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
Data publikacji 12-10-2015
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-6:2015 [IDT], IEC 62321-6:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
ICS 29.020