PN-EN 50628:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Instalacje elektryczne w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska EN 50628 określa wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznych. Niniejsza norma jest uzupełnieniem innych norm zharmonizowanych, na przykład serii HD 60364 i serii EN 61936 w dziedzinie wymagań dla instalacji elektrycznych. Niniejsza część odnosi się także do EN 60079-0 oraz związanych z nią norm w dziedzinie wymagań dla konstrukcji, badań i znakowania urządzeń elektrycznych. EN 60079-14 podaje szczegółowe wymagania dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji elektrycznych w atmosferach wybuchowych.
UWAGA 1 EN 60079-14 może być stosowana tylko do instalacji elektrycznych w zakładach górniczych w których mogą powstawać gazowe atmosfery wybuchowe inne niż metanowe oraz do instalacji powierzchniowych tych zakładów.
UWAGA 2 W następnym wydaniu EN 60079-14 wymagania dotyczące instalacji dla urządzeń górniczych mogą zostać wprowadzone.
Niniejsza norma ma zastosowanie do:
a) Instalacji elektrycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
b) Instalacji elektrycznych i ich części na powierzchni, bezpośrednio połączonych funkcjonalnie i w dziedzinie bezpieczeństwa z wyrobiskami podziemnymi w związku z prowadzonymi tam pracami.
Instalacjami takimi są w szczególności:
- urządzenia zabezpieczające i monitorujące związane z dystrybucją energii w wyrobiskach podziemnych,
- instalacje telekomunikacyjne w systemach transportu,
- iskrobezpieczne instalacje elektryczne na powierzchni, będące częścią instalacji w wyrobiskach górniczych,
- systemy zdalnego sterowania w przypadku gdy powinny one spełniać poszerzone wymagania związane z bezpieczeństwem,
- instalacje i urządzenia elektryczne systemów wentylacji i nadszybia zagrożone metanem z wentylacji podziemnej.
- systemy odmetanowania.
c) Instalacji elektrycznych w wyrobiskach podziemnych innych niż kopalniane jeśli jest to wymagane przez krajowe jednostki dozoru.
Krajowe wymagania dozoru górniczego powinny pozostać niezmienione.
Niniejsza norma ma zastosowanie do instalacji o napięciach wymienionych w Rozdziale 10.
Wymagania umieszczone ponad obiema kolumnami dotyczą wszystkich wyrobisk podziemnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50628:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
Data publikacji 18-10-2016
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50628:2016 [IDT]
ICS 29.260.20