PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

Zakres

Niniejsza Norma Europejska specyfikuje wymagania i wprowadza zalecenia dotyczące poniższych dziedzin związanych z okablowaniem informatycznym: a) planowanie, b) praktyki instalatorskie. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich typów okablowania informatycznego na zewnątrz budynków włączając w to okablowanie strukturalne zaprojektowane zgodnie z serią EN50173. Wymagania i zalecenia niniejszej normy europejskiej mogą być zastosowane do okablowania zdefiniowanego jako część budynku. Wymagania i zalecenia podane w Rozdziałach 4, 5 i 6 niniejszej Normy Europejskiej podlegają pod każde wymaganie i rekomendację specyficzną dla danego miejsca z Rozdziału 7 Planowanie systemów tras kablowych, przestrzeni i struktur w ramach sieci okablowania rdzeniowego i dostępowego, jak opisano na rysunku 2, które są własnością dostawców dostępu do sieci jest wykluczona z wyjątkiem wymagań i zaleceń, które zapewniają podstawowe bezpieczeństwo, funkcji i założeń środowiskowych dla czynników mechanicznych, związanych z wnikaniem i klimatycznych (tj. z wyłączeniem wymiarów tras kablowych, rozkładu pomieszczeń i podobnych ograniczeń związanych z konkretnym sposobem transmisji). Stosowanie praktyk instalatorskich mających zastosowanie do wszystkich metod instalacji okablowania jest zapewnione poprzez zawarcie odpowiednich wymogów oraz zaleceń związanych z planowaniem z wyjątkiem okablowania informatycznego zainstalowanego: - w pobliżu lub w napowietrznych kablach energetycznych, lub przewodach uziemiających; - na infrastrukturze zasilającej która przekracza 25kV AC/DC. W niniejszej Normie Europejskiej: 1) Uszczegóławia się rozważania dotyczące satysfakcjonującej instalacji i pracy okablowania informatycznego; 2) Wyklucza się specyficzne wymagania dotyczące innych systemów kablowych (np. zasilania); jednak bierze się pod uwagę wpływ jaki mogą mieć inne systemy kablowe na instancje okablowania informatycznego oraz wprowadza się ogólne rady; 3) Wyklucza się aspekty instalacji związanych z transmisją sygnałów w wolnej przestrzeni między nadajnikami, odbiornikami lub związanymi z nimi systemami antenowymi (np. łączność bezprzewodowa, transmisja radiowa, przekaz mikrofalowy lub satelitarny). Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w pewnych środowiskach niebezpiecznych. Nie wyklucza to dodatkowych wymogów, które mają zastosowanie w szczególnych okolicznościach określonych dla np. dostaw energii i zelektryfikowanych linii kolejowych. Wymagania w ramach niniejszej Normy Europejskiej nie obejmują żadnych dodatkowych wymagań dla zainstalowanych kabli techniki informatycznej w środowiskach niebezpiecznych, np. miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz elektryczne linie kolejowe (patrz Rozdział 7).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50174-3:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
Data publikacji 03-02-2014
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-3:2005 - wersja polska
ICS 35.110
Elementy dodatkowe PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07E