PN-EN 50121-3-2:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - Aparatura

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy aspektów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w zakresie emisji i odporności aparatury elektrycznej i elektronicznej przeznaczonej do stosowania w taborze kolejowym. EN 50121-3-2 odnosi się do całej aparatury w taborze.
Rozważany jest zakres częstotliwości od DC do 400 GHz. Przeprowadzanie pomiarów przy częstotliwościach, dla których nie zostały określone żadne wymagania, nie jest konieczne.
Zastosowanie badań powinno zależeć od rodzaju aparatury, jej konfiguracji, portów, technologii i warunków pracy.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wewnętrzne środowisko taboru kolejowego i zewnętrzne środowisko kolei oraz zakłócenia aparatury pochodzące od urządzeń takich, jak przenośne nadajniki radiowe.
Jeżeli któryś z portów jest przeznaczony do nadawania lub odbioru dla celów łączności radiowej (anteny celowe, np. systemy transponderowe), to wówczas wymagania dotyczące emisji promieniowanej w niniejszej Normie Europejskiej nie są przewidziane do stosowania do transmisji celowej z nadajnika radiowego, jak zdefiniowano w ITU.
Wartości graniczne odporności nie mają zastosowania w pasmach wyłączonych, jak zdefiniowano w odpowiednich normach dotyczących EMC dla urządzeń radiowych.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy emisji przejściowych podczas włączania i wyłączania aparatury.
Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zdefiniowanie wartości granicznych i metod badań dotyczących emisji elektromagnetycznych oraz wymagań dotyczących badania odporności w odniesieniu do zaburzeń przewodzonych i promieniowanych.
Te wartości graniczne i badania stanowią zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Wymagania dotyczące emisji zostały tak dobrane, aby zapewniały, że zaburzenia generowane przez aparaturę normalnie pracującą w taborze kolejowym nie przekroczą poziomu, który mógłby uniemożliwić pracę pozostałej aparatury zgodnie z przeznaczeniem.
Wartości graniczne emisji podane w niniejszej Normie Europejskiej mają pierwszeństwo przed wymaganiami dotyczącymi emisji dla jednostkowej aparatury na pokładzie taboru podanymi w innych normach.
Podobnie, wymagania dotyczące odporności zostały tak dobrane, aby zapewniały odpowiedni poziom odporności aparatury zainstalowanej w taborze. Poziomy te nie obejmują jednak wszystkich przypadków, które mogą wystąpić w jakimkolwiek miejscu z niezwykle małym prawdopodobieństwem. Wymagania specjalne odbiegające od postanowień niniejszej normy powinny być określone.
Wymagania dotyczące badań są określone dla każdego rozpatrywanego portu.
Niniejsze postanowienia szczegółowe stosuje się łącznie z postanowieniami ogólnymi EN 50121-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-3-2:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - Aparatura
Data publikacji 04-04-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-3-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-3-2:2015-10 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 29.280, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07E