PN-EN 50121-4:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy aparatury sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji instalowanej w środowisku kolejowym. Aparatura sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji instalowana w pojazdach jest przedmiotem FprEN 50121-3-2:2016 aparatura sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji instalowana wewnątrz podstacji i połączona z urządzeniami podstacji jest uwzględniona w FprEN 50121-5:2016.
Niniejsza Norma Europejska określa dopuszczalne poziomy emisji i odporności oraz podaje kryteria działania aparatury sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji (S&T), włącznie z systemami zasilania należącymi do S&T, które mogłyby zakłócać inną aparaturę pracującą w środowisku kolei lub zwiększać emisję całkowitą środowiska kolejowego i tym samym stwarzać niebezpieczeństwo zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) aparatury znajdującej się poza systemem kolejowym.
Wymagania podane w niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie do:
- podstawowego wyposażenia takiego, jak blokada lub urządzenia sterowania i prowadzenia ruchu kolejowego;
- aparatury wewnątrz strefy 3 m;
- portów aparatury wewnątrz strefy 10 m, wraz z połączeniem wewnątrz strefy 3 m;
- portów aparatury wewnątrz strefy 10 m, z kablem o długości przekraczającej 30 m.
Pozostała aparatura, nieuwzględniona przez co najmniej jeden z powyższych przypadków, powinna być zgodna z EN 61000-6-2.
Jeżeli port jest przewidziany do transmisji lub odbioru w ramach radiołączności (anteny celowe np. systemy transponderów), to wymagania dotyczące poziomów emisji promieniowanej podane w niniejszej normie nie mają zastosowania przy zamierzonej transmisji z nadajnika radiowego, jak określono w ITU.
Graniczne wartości odporności nie mają zastosowania w pasmach wyłączonych, zdefiniowanych w normach dotyczących EMC odnoszących się do urządzeń radiowych.
Niniejsza Norma Europejska nie określa podstawowych wymagań dotyczących aparatury związanej z bezpieczeństwem osób, takich jak zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczna obsługa, koordynacja izolacji oraz związane z nimi badania dielektryczne. Wymagania zostały opracowane i są stosowane dla tej grupy aparatury, która pracuje w warunkach normalnych. Stan uszkodzenia aparatury nie został uwzględniony.
Rozważany jest zakres częstotliwości od DC do 400 GHz. Nie ma potrzeby przeprowadzania pomiarów dla częstotliwości, dla których nie określono wymagań.
Do wyrobów uwzględnionych w EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 lub EN 61000-3-12 stosuje się także wymagania tych norm.
Niniejsze postanowienia szczegółowe stosuje się łącznie z postanowieniami ogólnymi
FprEN 50121-1:2016.
Poziomy emisji i odporności same nie gwarantują, że dane zestawienie aparatury będzie zadowalające. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wszystkich możliwych konfiguracji aparatury, jednak w większości przypadków poziom badań jest wystarczający do osiągnięcia zadowalającej EMC.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-4:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-4:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-4:2015-10 - wersja angielska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07E