PN-EN 474-1:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do robót ziemnych, dalej zwanych maszynami, opisanych w EN ISO 6165:2012, z wyjątkiem wiertnic poziomych.
UWAGA 1 Wiertnic poziomych dotyczy EN 16228-1 i EN 16228-3.
W niniejszym dokumencie podano wspólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do robót ziemnych (patrz EN ISO 6165:2012, 3.4) i jest on przeznaczony do stosowania w połączeniu z odpowiednimi częściami od EN 474-2 do EN 474-13. W częściach dotyczących poszczególnych rodzajów maszyn (od EN 474-2 do EN 474-13) nie powtórzono wymagań z EN 474-1:2022, lecz wymagania te uzupełniono lub zmodyfikowano, w zależności od rodzaju omawianej maszyny.
UWAGA 2 Wymagania podane w niniejszej części normy są wspólne dla dwóch lub więcej rodzajów maszyn do robót ziemnych.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących obwodów elektrycznych i napędów maszyn, gdy głównym źródłem energii jest zewnętrzne zasilanie elektryczne.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących funkcji związanych z bezpieczeństwem systemu(-ów) sterowania.
Niniejszy dokument nie dotyczy holowania przyczep.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn rozbiórkowych.
W niniejszym dokumencie ujęto istotne zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne powodujące zagrożenia dotyczące maszyn do robót ziemnych w momencie właściwego użytkowania, ale także z uwzględnieniem możliwego do przewidzenia niewłaściwego ich użycia (patrz Załącznik A).
W niniejszym dokumencie nie ujęto zagrożeń powodowanych przez:
— laser;
— pioruny.
W niniejszym dokumencie podano odpowiednie techniczne środki ograniczające ryzyko powstające przy istotnych zagrożeniach, w sytuacjach zagrożeń oraz zdarzeniach niebezpiecznych powodujących zagrożenia podczas całego założonego okresu eksploatacji maszyny, jak opisano w EN ISO 12100:2010, 5.4.
Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn do robót ziemnych, wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.
UWAGA 3 W przypadku poruszania się po drogach publicznych, dopóki zharmonizowane wymagania nie będą dostępne, stosuje się krajowe przepisy ruchu drogowego (np. hamowanie, sterowanie, oświetlenie, holowanie itp.).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 474-1:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 16-08-2022
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 474-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 474-1+A6:2020-03 - wersja angielska
ICS 53.100